Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Omröstning på svenska Läkare Utan Gränsers årsmöte.

Omröstning på svenska Läkare Utan Gränsers årsmöte. 

Läkare Utan Gränser är en internationell organisation bestående av 24 nationella och regionala enheter som är styrda som föreningar. I Sverige arbetar vi med insamling, rekrytering och kommunikation, samt visst stöd till fältverksamheten. 

Fem av dessa enheter, Frankrike, Belgien, Holland, Spanien, och Schweiz, är så kallade operativa sektioner.  Det är härifrån våra projekt drivs; här beslutas när, var och vilka insatser som är nödvändiga. 

KONTOR ÖVER HELA VÄRLDEN

De övriga 19 nationella och regionala föreningarna (däribland en internationell organisation så kallad Movement Wide Association) – Australien, Brasilien, Danmark, Grekland, Hongkong, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Norge, Storbritannien, Sverige, USA, Österrike, Södra Afrika, Östafrika, Sydasien, samt Latinamerika – arbetar huvudsakligen med rekrytering av fältarbetare, insamling, samt kampanjer och informationsverksamhet om arbetet i fält och situationen för befolkningar i nöd.

Läkare Utan Gränser är en ideell förening med 24 nationella och regionala sektioner

Utöver dessa kontor har Läkare Utan Gränser fyra andra huvudkontor: det internationella kontoret i Genève där viktiga gemensamma beslut tas, kontor i Genève och New York med speciell kontakt med FN och ett kontor i Förenade Arabemiraten. 

EN ideell förening

Läkare Utan Gränser är en ideell förening enligt en modell som lever kvar sedan starten i Paris 1971 och har som mål att - då som nu - ge medicinsk vård i akuta situationer runtom i världen och berätta för världen om vad vi bevittnar i fält. Läkare Utan Gränser ägs och styrs av sina medlemmar som är människor med egen erfarenhet från, och starkt engagemang för, organisationen.

Varje medlem i föreningen har en röst och kan vara med och rösta fram styrelsen och rösta i olika former av beslut i samband med våra årsmöten runtom i världen. Styrelsen i de olika länderna utser generalsekreteraren i respektive land och ansvarar för att kontoret i det landet utför ett bra arbete som går i linje med organisationens grundprinciper. Genom att alla de olika nationella föreningarna inom Läkare Utan Gränser bygger på samma grundprinciper och stadgar säkerställs att föreningens grundläggande idé och anda lever vidare.

Läkare Utan Gränsers högsta beslutade enhet är den internationella generalförsamlingen (International General Assembly, IGA) som sammanträder årligen och består av två representanter från varje förening, samt en internationell ordförande som väljs av den internationella generalföreningen.  Den internationella generalförsamlingen är ansvarig för att säkerställa Läkare Utan Gränsers medicinska humanitära mandat och ge en strategisk riktning till organisationen som helhet. 

Generalförsamlingen delegerar visst ansvar samt uppdrag åt en internationell styrelse (International Board) som består av representanter från de operationella sektionerna, sex medlemmar som är valda av den internationella generalförsamlingen, samt en internationell kassör. 

Läkare utan gränser i Sverige

Läkare Utan Gränser i Sverige är en ideell förening som samlar in pengar, rekryterar fältarbetare och bildar opinion. Dessutom berättar vi för allmänheten, politiker, medier och sakkunniga om livsvillkoren för de människor vi möter i fält. Vi har även två enheter som arbetar med direkt stöd till fältverksamheten. 

Vill du komma i kontakt med någon anställd? Detta är vi som arbetar på svenska kontoret.

Rekrytering internationella fältuppdrag

Förra året rekryterade vi runt 135 fältarbetare som åkte på totalt 176 uppdrag i 42 olika länder. Framför allt handlar det om medicinsk personal men vi rekryterar även logistiker, ekonomer, administratörer och psykologer. Är du intresserad av att arbeta i fält, läs mer på Bli fältarbetare.

Insamling

Under 2015 samlade vi in totalt 535 miljoner kronor i Sverige, dessa medel kommer från privatpersoner och företag och är det högsta insamlingsresultatet i vår historia. Utöver det fick vi runt 112,5 miljoner kronor i institutionella medel från Sida. Vi tar inte emot bidrag från företag som huvudsakligen arbetar inom tobaks-, alkohol-, vapen-, olja/gas-, diamant-, guld- eller läkemedelsindustrin. Vill du stödja vårt arbete, besök sidan Stöd oss

Bära vittnesmål - kommunikation och påverkan

En av våra uppgifter är att bära vittnesmål – att höja rösten om de övergrepp och de missförhållanden vi bevittnar i fält och vara en katalysator för förändring. Det gör vi bland annat genom press- och informationsarbete, lobbying och kampanjer. Här på hemsidan och i våra sociala kanaler kan också ta del av våra fältarbetares berättelser, vad de har sett och upplevt i fält, och läsa våra fältarbetares bloggar från fält. 

Innovation

För att kunna anpassa oss till utmaningar i en föränderlig värld och samtidigt förbättra vårt medicinska humanitära arbete är det viktigt att vi är innovativa och ständigt förnyar oss. Vår innovationsenhet hjälper våra operativa enheter att utveckla hållbara lösningar för nya och återkommande problem. Läs mer på innovationsenhetens hemsida: http://innovation.lakareutangranser.se

Utvärderingar

Utvärderingsenheten vid det svenska kontoret är en del av Läkare Utan Gränsers internationella utvärderingsgrupp. Denna består av fyra oberoende enheter i Wien, Aten, Paris och Stockholm, som arbetar med utvärderingar av våra medicinska humanitära insatser världen över. Enheterna arbetar även med andra initiativ för interna reflektions- och lärprocesser. För att hitta de senaste rapporterna från utvärderingsgruppen och läsa mer om hur Läkare Utan Gränser arbetar inom detta område besök den internationella webbplatsen evaluation.msf.org eller skriv till utvärderingsenheten vid svenska kontoret: evaluations.sweden@lakareutangranser.se

Satellitgrupper i Sverige

Om du är du intresserad av vårt arbete kan du gå med i någon av våra satellitgrupper! Inom satellitgrupperna anordnas föreningsdebatter, informationskvällar och andra aktiviteter på olika håll i landet.
Läs mer om satellitgrupperna här!

Senast uppdaterad: 11 juli 2016

Undermeny

Medarbetare

Här är vi som arbetar på Läkare Utan Gränsers svenska kontor. Har du en fråga om vårt arbete, om gåvor eller något annat?

Stadgar

Här hittar du Läkare Utan Gränser Sveriges stadgar, antagna vid årsmötet 20 och 21 maj 2016, samt protokoll från årsmötena 2014 och 2015.

Styrelse

Det här är svenska Läkare Utan Gränsers styrelse 2016/17.

Bli medlem

Läkare Utan Gränser är en ideell förening. Föreningens medlemmar har oftast arbetat i fält eller på något av våra kontor.