Hoppa till huvudinnehåll

Hyväksikäytön ja häirinnän torjuminen työympäristössä

Médecins Sans Frontières -järjestö (MSF, Lääkärit Ilman Rajoja) pyrkii luomaan työntekijöilleen työympäristön, jossa ei tapahdu häirintää tai hyväksikäyttöä. Järjestön johto on yksiselitteisesti sitoutunut torjumaan hyväksikäyttöä sekä vahvistamaan mekanismeja ja toimintatapoja, joiden avulla hyväksikäyttöön liittyviä ongelmia voidaan ehkäistä ja korjata. Tätä päätöstä tukevia toimia ovat esimerkiksi kantelukanavien lisääminen kaikilla järjestön tasoilla sekä uhrien ja ilmiantajien tukeminen.  

Järjestömme toiminnan eettisyyttä ylläpitävät jokaisen työntekijän hyvä käytös toimipaikasta riippumatta sekä auttamiemme yhteisöjen ehdoton kunnioittaminen. 

Odotamme koko henkilöstön noudattavan järjestön peruskirjan toimintaperiaatteita, joiden mukaan tehtävänämme on auttaa hädänalaisia ja kunnioittaa järjestön eettisiä sääntöjä.  

Meidän kohdallamme tämä tarkoittaa sitä, että emme hyväksy mitään sellaista työntekijöidemme käytöstä, joka hyväksikäyttää muiden heikkoa asemaa tai sitä, että työntekijät käyttävät asemaansa henkilökohtaisen edun tavoitteluun. Emme myöskään hyväksy minkäänlaista henkilöön kohdistuvaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa, seksuaalista häirintää, seksuaalista kanssakäymistä alaikäisten kanssa tai muuta käyttäytymistä, joka ei kunnioita ihmisarvoa.  

Kantelumekanismit 

Järjestö on jo pitkään hyödyntänyt toimintatapoja, kuten kantelu- ja ilmiantomekanismeja, joiden tarkoituksena on tukea kaikenlaisen epäasianmukaisen käytöksen, häirinnän ja hyväksikäytön ehkäisyä, havaitsemista ja käsittelyä sekä sellaisesta ilmoittamista. Näiden mekanismien avulla koko henkilöstöä kannustetaan ilmoittamaan epäasianmukaisesta käytöksestä tai hyväksikäytöstä joko järjestön johdolle tai tiettyjen ilmoituskanavien kautta. Työntekijät voivat esimerkiksi lähettää sähköpostia tätä tarkoitusta varten luotuun sähköpostiosoitteeseen, jolloin ilmoittaminen tapahtuu hierarkkisten rajojen ulkopuolella. Myös uhreja ja todistajia, jotka kuuluvat MSF:n auttamiin yhteisöihin, kannustetaan ilmoittamaan epäasianmukaisesta käytöksestä järjestölle, jotta kantelut voidaan käsitellä asianmukaisesti.    

Ensimmäinen vaihe: tietoisuuden lisääminen   

MSF:ssä on jo useiden vuosien ajan ollut käynnissä laaja tiedotuskampanja, jonka tarkoituksena on lisätä koko henkilöstön tietoisuutta mekanismeista, joiden avulla hyväksikäyttötapauksista voi ilmoittaa järjestölle. Tietoa ilmoitusmekanismeista jaetaan tiettyjen viestintäkanavien kautta, kuten painetuissa henkilöstöohjeissa. Lisäksi tietoa välitetään myös tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa sekä käynneillä projekteissa. Projektitasolla järjestetään myös säännöllisesti erityisiä tietoisuutta lisääviä tilaisuuksia. Lisäksi hyväksikäyttöön ja sen käsittelyyn liittyviä elektronisia tiedotuskanavia ja oppimismoduuleja päivitetään ja parannetaan säännöllisesti.   

MSF pitää tärkeänä etenkin uhrien ja ilmiantajien suojelemista. Tavoitteenamme onkin luoda ympäristö, jossa uhrit ja ilmiantajat voivat kokea tekevänsä kanteluita turvallisesti ilman, että heidän tarvitsee pelätä turvallisuutensa, työpaikkansa tai asian salassa pysymisen puolesta. Tämä vaatii jatkuvaa johdonmukaista asiaan paneutumista sekä kohdennettuja resursseja.   

Epäasianmukainen käytös on käytöstä, joka vaikuttaa välittömästi tai mahdollisesti tapaukseen liittyvien henkilöiden terveyteen tai hyvinvointiin, avunsaajien (potilaat ja heidän läheisensä) turvallisuuteen tai järjestön henkilökuntaan.  

Tapausten luottamuksellinen käsitteleminen 

Epäasianmukaista käytöstä koskevien tapausten yhteydessä MSF:n ensisijaisena tavoitteena on mahdollisten uhrien ja ilmiantajien turvallisuuden ja terveyden takaaminen. Autamme myös uhria välittömästi esimerkiksi tarjoamalla tälle psykologista tukea tai sairaanhoitoa sekä varmistamalla tälle oikeudellista tukea.   

MSF pyrkii varmistamaan, että häirintä- ja hyväksikäyttötapaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, sillä se on ensiarvoisen tärkeää uhreille ja/tai todistajille, jotka myöntyvät MSF:n toimiin kanteluiden tutkimiseksi. Joissakin tapauksissa käynnistetään tutkimus, jotta voidaan selvittää tosiasiat, ryhtyä tarvittaviin toimiin, määrätä seuraamukset ja määritellä ehkäisevät toimenpiteet. Hyväksikäyttötapauksessa osallisena olleelle MSF:n työntekijälle määrättävät seuraamukset vaihtelevat varoituksista ja pakollisista koulutuksista työsuhteen keskeyttämiseen tai päättämiseen.  

MSF kunnioittaa aina uhrin päätöstä saattaa, tai olla saattamatta, asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos kyseessä on alaikäiseen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö, MSF ilmoittaa asiasta käytäntönsä mukaisesti oikeusviranomaisille, jos se on lapsen parhaan edun mukaista ja jos sellainen on mahdollista.  

Keskeinen haaste: ilmoituskynnyksen madaltaminen 

Vaikka järjestön käyttämien kantelumekanismien kautta ilmoitetaankin yhä useampia hyväksikäyttötapauksia, MSF uskoo silti, että moni tapauksista jää ilmoittamatta.   

Vuonna 2017 MSF:n projekteissa oli yli 40 000 työntekijää. Järjestön päätoimipaikoissa rekisteröitiin 146 projektitasolta tullutta kantelua tai ilmoitusta. Tähän lukuun sisältyy useita erilaisia ilmoituksia vallan väärinkäytöstä, syrjinnästä, häirinnästä sekä muunlaisesta epäasianmukaisesta käytöksestä. Luku ei sisällä tapauksia, jotka projektitiimit käsittelivät suoraan ja joita ei ilmoitettu järjestön päätoimipaikkoihin.  

Näiden ilmoitusten ja kanteluiden sekä sisäisten tutkimusten perusteella todettiin 24 tapausta, jotka liittyivät seksuaaliseen häirintään tai hyväksikäyttöön. Kaksi näistä tapauksista koski tilannetta, jossa järjestön työntekijä oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt tai häirinnyt järjestöön kuulumatonta henkilöä (potilasta tai yhteisön jäsentä). Yhteensä 19 henkilöä erotettiin tehtävistään näiden 24 seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä koskevan tapauksen perusteella. Jäljelle jääneille viidelle työntekijälle määrättiin muunlaisia seuraamuksia, kuten varoituksia tai työsuhteen keskeytyksiä.   

MSF on hyvin huolissaan kaikista mahdollisista tekijöistä, jotka saattavat estää hyväksikäyttötapauksista ilmoittamista. Ilmoituskynnyksen madaltaminen onkin tällä hetkellä yksi järjestön keskeisimmistä haasteista. Pyrimme jatkuvasti lisäämään työntekijöiden tietoisuutta eri ilmoitusmekanismeista koko järjestön tasolla sekä parantamaan näitä mekanismeja.  

Häirintä- ja hyväksikäyttötapauksia saatetaan jättää ilmoittamatta samasta syystä kuin yhteiskunnassa yleensäkin, eli siksi, että uhrit ja ilmiantajat pelkäävät pysyvää leimautumista, mahdollisia kostotoimia tai sitä, että heitä ei uskota. Ongelma on pahin monissa kriisikohteissa ja konfliktialueilla, joilla uhreille ei yleisesti ole suojelumekanismeja. Näillä alueilla väkivalta voi myös olla erittäin yleistä, samoin kuin siitä rankaisematta jättäminen, ja asukkaat voivat olla erittäin riippuvaisia ulkopuolisesta avusta. Henkilöstömme koon, vaihtuvuuden ja monimuotoisuuden vuoksi meidän on jatkuvasti pyrittävä tiedottamaan ja lisäämään tietoisuutta järjestön häirintää ja hyväksikäyttöä koskevista periaatteista sekä käytettävissä olevista ilmoitusmekanismeista.  

Järjestön ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ilmoitusmekanismeja ja pyrkiä varmistamaan, että kaikki, aina päätoimipaikkojen vierailijoista yhteisöjen jäseniin ja potilaisiin, ovat tietoisia näistä prosesseista sekä siitä, kuinka niitä pääsee hyödyntämään. Pyrimme myös aina suojelemaan uhreja ja ilmiantajia.  

Jotta voimme saavuttaa ja säilyttää työympäristön, jossa ei tapahdu häirintää tai hyväksikäyttöä, meidän kaikkien on jatkuvasti ponnisteltava tämän yhteisen tavoitteen eteen. Meidän on myös sitouduttava siihen, ettemme vahingoita niitä haavoittuvaisia ihmisiä, joita meidän on tarkoitus auttaa.