Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för insamling

Etiska principer

Som en del i en internationell rörelse följer Läkare Utan Gränser i Sverige de insamlingsprinciper som har tagits fram av Médecins Sans Frontières internationellt. Dessa principer är:

Oberoende; vi prioriterar gåvor från privatpersoner framför institutionella givare. På så sätt kan vi säkerställa att vårt arbete utförs oberoende och opartiskt.

Behovsstyrt; vi åtar oss att samla in så mycket pengar vi kan för att möta våra patienters humanitära och medicinska behov.

Ansvarstagande och transparens; vi åtar oss att vara ansvarstagande och transparenta gentemot våra givare. Vi informerar aktivt om vilka vi är, vad vi gör och hur vi använder deras pengar.

Respekt och ärlighet; vi kommunicerar alltid om situationen på de platser där vi arbetar, om patienterna vi behandlar och om våra medicinska och humanitära insatser på ett sanningsenligt, respektfullt och värdigt sätt. Vi manipulerar eller ändrar aldrig i bilder eller berättelser från vårt arbete.

Kostnadseffektivitet; vi åtar oss att samla in pengar på ett kostnadseffektivt sätt och strävar alltid efter att maximera nettoinkomst och att få ut så mycket pengar som möjligt av varje investerad krona.

Vårt ansvar mot givaren

Våra givare är avgörande för vårt arbete – det skulle inte vara möjligt utan dem. Därför är det vårt mål att givaren ska känna sig trygg med hur vi hanterar gåvorna vi får.

Vårt mål är att givaren ska känna att det är rätt beslut att stödja vårt arbete runt om i världen och att den är en del i det livräddande arbete vi utför. En gåva är alltid frivillig och inte under några omständigheter ska givaren känna sig tvingad att ge.

Utgångspunkten för vårt insamlingsarbete är att vill bedriva etisk insamling med respekt för den individuella givaren. Vilket betyder att vi ska vara öppna, ärliga och transparanta med hur gåvorna hanteras.

Behandling av personuppgifter

Våra givares integritet är något vi på Läkare Utan Gränser tycker är oerhört viktigt och tar på största allvar. Vi är måna om att våra givare ska kunna ta del av hur vi arbetar med insamlade personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter läs vår integritetspolicy.

Givarens rättigheter

Vi är måna om att givaren ska känna förtroende för oss genom att vara öppen och transparant organisation. Därför följer vi Givas riktlinjer vad gäller givarens rättigheter i vårt insamlingsarbete:

Vårt material ska vara tydligt och sanningsenligt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel ska användas.

Vår insamling sker alltid till 90-konto (plus/bankgiro som börjar på 90-, ej 91-, 92- etc).

Våra givare ska när som helst kunna ställa frågor eller lämna kommentarer till oss och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar. Vi försöker alltid besvara frågor/kommentarer så fort vi kan men har som mål att svara senast inom två arbetsdagar.

Våra givare ska kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Om vi skulle behöva ändra användningsområde kommer vi kontakta givaren.

Vi ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor.

Vill en givare vara anonym respekterar vi detta. En givares namn kommer aldrig publiceras utan dennes medgivande. Likaså respekterar vi om en givare inte vill bli kontaktad. Vi lämnar aldrig vidare personuppgifter till annan organisation eller företag.

 Givaren kan alltid få reda på namn och kontaktuppgifter på våra förtroendevalda samt på vår ledning. Givaren har också rätt att få reda på om den som ber om bidrag till vårt arbete är frivillig, anställd eller extern konsult.

Givaren ska fritt kunna ta del av vår senaste verksamhetsberättelse och reviderat bokslut.

Givaren ska kunna förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från våra representanter och får aldrig utsättas för press.

Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den - om så begärs - återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av oss kontaktar vi givaren.

Öronmärkning av gåvor

Vårt mål är att samla in gåvor som inte är öronmärkta till ett specifikt land eller ändamål. Det gör att vi har friheten att själva avgöra var och hur medlen ska användas, baserat på vilka behov som finns där vi är verksamma. Dessutom betyder icke öronmärkta gåvor minskade administrativa kostnader och att mer pengar kan gå till våra insatser runt om i världen. Om en gåva är skriftligen öronmärkt till ett specifikt ändamål kommer vi självklart att respektera givarens önskan så länge som vi behöver pengar för vår insats på plats. Om vi inte kan använda gåvan enligt givarens önskemål kontaktar vi givaren om möjligheten att märka om gåvan eller att betala tillbaka den om så önskas. Öronmärkta gåvor som har kommit in redovisas årligen i vår årsredovisning.

Gåvor från politiska partier

Vi tar inte emot gåvor från politiska partier. Politik får aldrig styra var vi väljer att utföra vårt arbete och vi är måna om att värna om det oberoendet. Vi lägger stor vikt vid att värna om vårt oberoende och riskerar inte att låta oss styras av politiska intressen. Däremot kan vi ta emot gåvor från privatpersoner även om de har politisk tillhörighet.

Gåvor i form av värdepapper och fast egendom

I det fall vi får gåvor i form av värdepapper eller fast egendom såsom fastigheter eller tomter säljs dessa alltid så snart som möjligt för att pengarna ska kunna användas i vår verksamhet runt om i världen. Vi sparar eller fonderar inte pengar i form av värdepapper, fastigheter eller andra föremål med ett marknadsmässigt värde. Egendom som har ett värde på den allmänna marknaden säljs alltid till marknadsmässiga priser. Försäljning av fastigheter bör ske efter anlitande av auktoriserad mäklare. Som organisation är vi befriade från reavinstskatt, det innebär att hela värdet av en fastighet eller värdepapper går till oss.

Gåvor från företag

Vi tar emot gåvor från privata företag med undantag från vissa branscher vars affärsverksamhet står i konflikt med våra grundprinciper eller värderingar (se vår företagspolicy). Vi tar emot gåvor från en anställd eller en grupp anställda som arbetar på ett företag som innefattas av policyn om det är tydligt att gåvan ges av den anställde som privatperson. Precis som med privatpersoner förbehåller vi oss alltid rätten att tacka nej till en gåva om vi bedömer att företagets värderingar går emot våra. Vi betalar även tillbaka gåvan om företaget av olika anledningar ångrar sitt beslut att stödja vårt arbete.

Tacka nej till gåvor

Utan frivilliga gåvor skulle vi inte kunna utföra vårt arbete. Trots det förbehåller vi oss rätten att tacka nej till gåvor. Det kan ske om givaren är ett företag som omfattas av vår företagspolicy eller om gåvan kommer med förbehåll som vi inte kan tillgodose, till exempel att vi inte är på plats i ett land eller har den typ av aktiviteter som givaren önskar stödja.

Svenska Insamlingskontroll

Vi innehar ett 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll, vänligen besök Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Giva Sverige

Vi är medlem i branschorganisationen Giva Sverige. Detta innebär bland annat att vi följer den kvalitetskod som är framtagen av Giva Sverige som är ett stöd för organisationers arbete med internkontroll. Här kan du läsa vår senaste rapport till Giva Sverige. Mer information angående deras arbete finns att läsa på Giva Sveriges hemsida.