Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi - så använder vi pengarna

Globalt har Läkare Utan Gränser 6 miljoner givare som tillsammans bidrar med över 95 procent av våra intäkter. Det gör att vi kan agera snabbt för att rädda liv. 

INSAMLING i sverige

2019 samlade vi in totalt 639 miljoner kronor i Sverige. Dessa medel kommer från privatpersoner, företag och stiftelser. Genom den stora andelen privata gåvor kan vi bibehålla vårt oberoende och vår handlingsfrihet. 

Den 17 juni 2016 fattade vi beslutet att sluta att ansöka om pengar från EU:s institutioner och medlemsländer, inklusive deras biståndsorgan såsom Sida, för arbetet runtom i världen. Det är en reaktion på EU:s omänskliga flyktingpolitik och användandet av humanitärt bistånd för att hålla flyktingar borta. Läs mer om beslutet här. Under 2017 avslutade vi vårt formella samarbete som humanitär strategisk partner till Sida.

Vi tar inte emot bidrag från företag som huvudsakligen arbetar inom tobaks-, alkohol-, vapen-, olja/gas-, diamant-, guld- eller läkemedelsindustrin. Mer information finns i våra riktlinjer för insamling

För mer information om vår internationella insamling och vart pengarna går, se vår internationella årsberättelse

SÅ används pengarna

Vi strävar efter att de ekonomiska och mänskliga resurserna ska förvaltas på bästa sätt inom vår organisation. Under 2019 gick 84,2 procent av de i Sverige insamlade medlen till det ideella ändamålet. För full redovisning av intäkter och kostnader, se våra årsredovisningar.

2019 började och slutade med översvämningar. I mars slog cyklonen Idai och efterföljande översvämningar till mot södra Afrikas östkust. I slutet av året var det östra Sydsudans tur.

Vi fortsatte även att bistå människor i Syrien, Jemen, Centralafrikanska republiken, Kongo-Kinshasa och andra konfliktdrabbade områden. 

Ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa gick in på sitt andra år och våra medarbetare ställdes inför stora utmaningar.

En annan viktig händelse var att vi, efter två års uppehåll, återupptog sök- och räddningsarbetet på Medelhavet. Situationen i Libyen har inte på något sätt förbättrats och för många människor är vägen över havet den enda som kan leda till räddning.

Att de omänskliga förhållandena för migranter är en fråga som väcker engagemang är tydligt. När Akelius Foundation valde att matcha gåvor till Läkare Utan Gränser under november och december, öronmärkta till insatser för människor på flykt, var responsen helt enastående. Av de gåvor vi fick kommer Akelius Foundation att matcha 160 miljoner kronor.

LÄKARE UTAN GRÄNSERS INTERNA KONTROLL

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att verksamheten bedrivs så bra och effektivt som möjligt, och att vi följer gällande regler och riktlinjer.

För Läkare Utan Gränser är organisationsstrukturen, med en genomtänkt arbets- och ansvarsfördelning, tydliga rutiner och aktiva policys (attestordning, inköpspolicy etc.), en av grundstenarna i kontrollmiljön. En annan viktig del är att upprätthålla en organisationskultur där transparens och ärlighet är centralt.

Vår verksamhet granskas årligen av en auktoriserad revisor.
Läs mer om vårt arbete med intern kontroll här.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Läkare Utan Gränser innehar ett 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll, vänligen besök Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Giva Sverige

Läkare Utan gränser är medlem i Giva Sverige. Det innebär bland annat att vi följer deras kvalitetskod, som är ett självregelringsinstrument där krav ställs på god intern kontroll och styrning. Varje år skriver vi en effektrapport, med syfte att visa vilken nytta organisationen gör. Denna kommer ut i september.

Vartannat år granskar vår revisor att kraven i koden är uppfyllda. Mer information angående Giva Sveriges arbete finns att läsa på Giva Sveriges hemsida.

Läs vår antikorruptionspolicy här

Vill du vara med och rädda liv?

Vårt arbete finansieras till 95 procent av privata givare runtom i världen. Tack vare dem kan vi vara på plats snabbt när krisen slår till. Stöd vårt arbete >

 

Senast uppdaterad: 14 juli 2020