Hoppa till huvudinnehåll

Försummade tropiska sjukdomar

Foto: Rawan Shaif
Ett barn i Jemen återhämtar sig från snäckfeber och undernäring.

I delar av världen där tillgången till sjukvård, rent vatten och fungerande toaletter fortfarande är begränsad förekommer många svåra sjukdomar som drabbar de allra fattigaste hårt. Intresset för dessa sjukdomar har varit lågt och därför saknas ofta bra diagnostik, läkemedel och vaccin. 

Försummade, eller bortglömda, sjukdomar drabbar fler än en miljard människor och innebär stora kostnader och mycket lidande för många låg- och medelinkomstländer. Framförallt drabbas fattiga områden där det är brist på fungerande sjukvård, rent vatten och där det är svårt med hygienförhållandena. Dessa försummade tropiska sjukdomar prioriteras inte av läkemedelsbolagen och ofta saknas välfungerande mediciner. Samtidigt orsakar dessa sjukdomar fortfarande mycket sjuklighet och dödlighet i låg- och medelinkomstländer.

Vad är en försummad tropisk sjukdom?

Försummade tropiska sjukdomar är en grupp infektionssjukdomar som finns i tropiska och subtropiska områden i 149 länder. De flesta av dessa sjukdomar orsakas av parasiter och maskar men även bakterier och virus förekommer. Gemensamt för många av dessa sjukdomar är att det inte finns några bra och lättanvända diagnosmetoder och att de läkemedel som används är gamla, svåra att ge och har många och svåra biverkningar. Av alla nya läkemedel som godkänns för användning riktar sig en ytterst liten andel till dessa försummade sjukdomar.

Världens försummade tropiska sjukdomar

Världshälsoorganisationens nuvarande lista över de försummade tropiska sjukdomarna består för närvarande av 20 sjukdomar.

WHO:s lista inkluderar dock inte alla försummade tropiska sjukdomar och prioriterar inte nödvändigtvis de sjukdomar som är mest försummade. Det finns tropiska sjukdomar som inte ingår som är livshotande och förbisedda av folkhälsoprogram, såsom brucellos och andra tropiska feber.

Ett annat tydligt exempel är noma, en bortglömd bakteriesjukdom som få känner till. Den är inte smittsam och drabbar främst barn under fem år som lever i fattigdom. Det börjar med en inflammation i tandköttet, som ett litet munsår. På bara två veckor börjar infektionen bryta ner ben och vävnad. Det kan drabba käken, läpparna, kinderna, näsan eller ögonen, vilket gör att de som överlever drabbas av fysiska besvär så som smärta, andningskomplikationer och svårigheter att äta.

Vi arbetar specifikt med flera av dessa försummade sjukdomar i våra projekt:  

Denguefeber: Orsakas av ett virus som överförs av myggor. Symptomen är influensaliknande och ibland utvecklas den till en svår form med hög dödlighet. För att ställa diagnosen behövs laboratorier som kan mäta antikroppar i blodet. Det finns ingen specifik behandling eller vaccin mot sjukdomen.

Burulisår: Hudinfektion orsakad av en mykobakterietyp (besläktad med tbc-bakterien) som bryter ner hud, mjukdelar och benvävnad. Burulisår kan behandlas med antibiotika och kirurgi men det saknas billiga och enkla test för att ställa diagnosen.

Chagas sjukdom: Livshotande infektion orsakad av en parasit som överförs via skinnbaggar, eller via blodtransfusioner eller från mor till barn under graviditeten. Det finns två läkemedel mot chagas vilka har lång behandlingstid och många biverkningar. Inga enkla test finns för att ställa diagnosen.

Sömnsjuka (Human African trypanosomiasis): Infektion orsakad av en parasit som överförs av tsetseflugor. Parasiten infekterar det centrala nervsystemet och obehandlad är sömnsjuka dödlig. De läkemedel som används har inte utvecklats på många decennier och har många biverkningar.

Leishmaniasis: Parasitsjukdom som överförs av infekterade sandflugor. Den svåra viscerala formen (kala azar) drabbar inre organ och immunsystemet och den kutana formen drabbar huden och kan ge fula och handikappande sår och ärrbildningar. Det finns ett relativt nytt läkemedel mot denna sjukdom men det används fortfarande inte överallt.

Lepra (spetälska): Orsakas av en mykobakterietyp (besläktat med tbc-bakterien) och infekterar huden, nerverna och slemhinnorna i luftvägarna och ögonen. Smittan sprids via smådroppar från mun och näsa. Inga enkla test finns för att ställa diagnosen men sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Obehandlad ger lepra bestående skador.

Snäckfeber (schistosomiasis, bilharzios): Infektion orsakad av en flundremask vars larver överförs via sötvatten till småsprickor i huden.

Ormbett: Varje år dör ca 100 000 människor av ormbett från giftiga ormar. Vi behandlar varje år över 2 000 patienter med ormbett på olika platser i världen. Brist på bland annat motgift, testmetoder och utbildning fortsätter att skapa stora hinder i behandlingen av ormbett. 

Ett barn dog, ett överlevde | På Kenyas landsbygd saknas ofta den behandling som behövs för att rädda livet på någon som blivit ormbiten.

Övriga försummade sjukdomar på Världshälsoorganisationens lista förekommer i många länder där vi jobbar och behandling ingår i våra rutinprojekt. Dessa sjukdomar är:

Rabies: Virussjukdom som överförs till människor via infekterade däggdjur. För ovaccinerade personer som smittas är rabies dödligt.  

Trakom: Ögoninfektion som sprids via direktkontakt mellan människor, eller via ytor dit bakterien spridits. Obehandlad trakom kan leda till synnedsättning och blindhet.

Yaws sjukdom: Kronisk infektion som orsakas av bakterier och överförs via direkt hudkontakt. Yaws sjukdom är sällan dödlig men ger ofta förändringar i hud, brosk och skelett som kan ge rörelsehinder och är förknippad med stigma.

Bandmaskinfektion (Binnikemaskinfektion) och cysticerkos: Infektion som sprids via otillräckligt tillagad fisk och kött. Infektionen orsakas av en mask och ger relativt lindriga symptom. För den som får i sig maskägg kan dock masken utvecklas i kroppens olika organ och ge allvarliga symptom.

Dracunculusinfektion (guineamaskinfektion): Orsakas av en rundmask som lever i förorenat dricksvatten. Den vuxna masken lever i bindväven i benen och måste tas bort genom operation.

Echinokockos (Blåsmasksjuka): Orsakas av en dvärgbandmask som sprids via djurs avföring och bildar inkapslade cystor (med maskens larver) i levern och lungorna.

Livsmedelsburen flundremaskar: Orsakas av olika flundremaskar som överförs via mat som infekterats med parasiterna.

Filarios (elefantsjuka): Infektionen orsakas av en rundmask vars larver överförs via myggor. Den vuxna masken växer och förökar sig i lymfsystemet och könsorganen och leder till förstoring av dessa.

Flodblindhet (Onchocerciasis): En rundmaskinfektion vars larver överförs av knott. I olika stadier av sin utveckling drabbar masken huden och ögonen och kan leda till synnedsättning och blindhet.

Jordburna rundmaskar: Flera olika infektioner orsakade av rundmaskar som överförs från kontaminerad jord och kan ge anemi, vitamin A-brist, tillväxthämning, undernäring, och stopp i tarmen.

Mykoser, mycetom och svampinfektioner: Kroniska hudinfektioner orsakad av bakterier eller svamp. Ofta drabbas fötterna och i värsta fall leder svampinfektionen till att fötterna måste amputeras.

Skabb och andra ektoparasiter: Skabb orsakas av en liten smittsam parasit. Obehandlad kan skabb leda till andra komplikationer så som infekterade sår. 

Vårt arbete med bortglömda sjukdomar

I våra projekt i fält arbetar vi specifikt med vård av patienter med burulisår, chagas sjukdom, sömnsjuka och kala azar. Vi erbjuder vård, utbildar den lokala vårdpersonalen om dessa sjukdomar, hur de sprids och hur de behandlas. Patienter drabbade av övriga försummade sjukdomar erbjuds också vård i våra befintliga projekt.

Via den så kallade Accesskampanjen arbetar vi också långsiktigt för att sprida kunskap om dessa försummade sjukdomar och problematiken kring dem, samt jobbar mot beslutsfattare, forskare och myndigheter. Via initiativet Drugs for Neglected Diseases, DNDi, jobbar vi för att ta fram effektiva, säkra och kortvariga behandlingskurer i tablettform samt bra, snabba och kostnadseffektiva diagnosmetoder. 

En pojke som misstänks ha smittats med rabies undersöks i Sydsudan.
Foto: Dominic Nahr
En pojke som misstänks ha smittats med rabies undersöks i Sydsudan.