Hoppa till huvudinnehåll

Principerna som styr vårt humanitära arbete

Vi hjälper människor utefter behov - det spelar ingen roll för oss var de kommer från, vad de tror på eller vilka politiska åsikter de har. Vi prioriterar dem som befinner sig i akut fara eller nöd.
Foto: Kevin McElvaney
Vårt team på räddningsbåten Aquarius tar omhand människor som räddats på Medelhavet.


Oberoende

Beslutet att starta en hjälpinsats i ett land eller en kris baseras på en oberoende bedömning av människors behov. Vi strävar efter att säkerställa att vi fritt kan utvärdera medicinska behov, att vi kan nå utsatta befolkningar utan förbehåll och att vi direkt kan kontrollera den hjälp vi ger. Vårt oberoende underlättas av vår policy att endast tillåta att en marginell del av våra insamlade medel härrör från regeringar och mellanstatliga organisationer.


Opartiskhet 

Läkare utan gränser bistår människor i nöd, utan åtskillnad med avseende på etnicitet, religion, politisk åsikt eller annan övertygelse. Vi prioriterar alltid de som befinner sig i störst fara och har störst behov av hjälp.


Neutralitet

Vi tar inte ställning i väpnade konflikter och stöder inte heller de stridande parternas agendor. Ibland är vi inte närvarande på alla sidor av konflikten, vilket kan bero på att vi inte får tillträde, på grund av osäkerhet eller på att befolkningens huvudsakliga behov redan är tillgodosedda.


Medicinsk etik

Läkare Utan Gränsers insatser är främst medicinska. Vi utför vårt arbete med respekt för medicinsk etik, särskilt skyldigheten att ge vård utan att orsaka skada för individer eller grupper. Vi respekterar patienternas autonomi, patientsekretessen och rätten till informerat samtycke. Vi behandlar våra patienter med värdighet och med respekt för deras kulturella och religiösa övertygelser. I enlighet med dessa principer gör Läkare Utan Gränser allt för att erbjuda högkvalitativ medicinsk vård till alla patienter.


Vittnesmål

Principerna om opartiskhet och neutralitet innebär inte att vi alltid är tysta. När våra medarbetare bevittnar extrema våldshandlingar riktade mot individer eller grupper kan vi välja att tala ut offentligt. Vi kan försöka väcka uppmärksamhet kring de extrema behoven och det oacceptabla lidandet som uppstår när tillgången till livräddande sjukvård blockeras, när sjukvårdsinrättningar hotas, när kriser ignoreras eller när hjälpen är otillräcklig eller missbrukas.


Ansvar

Läkare Utan Gränser utvärderar kontinuerligt effekterna av verksamheten. Vi strävar efter transparens och ärlighet och ansvarar för att, inför våra patienter och givare, redovisa för vårt arbete.