Hoppa till huvudinnehåll

Här hittar du Läkare Utan Gränser Sveriges stadgar, antagna vid årsmötet 25 maj 2024.

ARTIKEL I – NAMN

Médecins Sans Frontières Sverige ("MSF Sverige"), registrerat i Sverige som Läkare Utan Gränser, är en svensk ideell medicinsk humanitär organisation.

MSF Sverige är institutionell medlem i Médecins Sans Frontières International ("MSF International") och som sådan förbinder sig MSF Sverige att följa de stadgar som bifogats i Bilaga I, det Interna Regelverk som bifogas i Bilaga II samt de beslut som fattas av MSF International i enlighet med artikel 8 i MSF Internationals stadgar.

MSF International ansvarar exklusivt för användningen av alla namn, handelsnamn, märken, varumärken, domännamn och övriga immateriella rättigheter och upplåter till MSF Sverige en icke- överlåtelsebar, icke-exklusiv och royaltyfri licens enligt det avtal om varumärkeslicens mellan MSF International och MSF Sverige som bifogats i Bilaga III.

ARTIKEL II - REGISTRERAT KONTOR

MSF Sveriges huvudkontor ska ligga i Stockholm, Sverige.

ARTIKEL III - ÄNDAMÅL

MSF Sverige ska arbeta för att främja MSF Internationals grundprinciper på ett sätt som är förenligt med nedanstående principer:

MSF är en internationell, ideell organisation. Många av våra medlemmar är läkare och annan sjukvårdspersonal, men vi står öppna även för andra yrkesgrupper som kan vara till nytta i vårt arbete. Den som arbetar för oss förbinder sig att följa nedanstående grundregler:

• MSF bistår befolkningsgrupper i nöd, människor drabbade av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan samt offer för väpnade konflikter, utan åtskillnad med avseende på etnicitet, religion, princippolitisk åsikt eller annan övertygelse.

• MSF är neutrala och helt opartiska i sitt arbete och kräver, i överensstämmelse med universell medicinsk etik och rätten till humanitär hjälp, att få utöva sin verksamhet i fullständig frihet.

• MSF förbinder sig att respektera sin professions etiska regler och att hålla sig fullständigt oberoende av alla makthavare samt alla politiska, ekonomiska eller religiösa krafter.

• MSF volontärer är medvetna om de risker och faror deras uppdrag för med sig och kan inte kräva någon annan kompensation för sig själva eller sina förmånstagare än den som organisationen har möjlighet att ge dem.

ARTIKEL IV - AKTIVITETER

§ 1 Internationellt

MSF Sverige får bedriva alla aktiviteter som stöder eller främjar MSF: s ändamål (se Artikel III). MSF Sverige ska:

 • medverka till genomförandet av internationella fältprojekt initierade av MSF:s Operativa Center ("OCs") enligt MSF:s Grundprinciper,
 • verka för att MSF International agerar på ett ansvarsfullt sätt och hålla MSF International ansvarigt för sitt agerande och sin verksamhet, samt
 • delta i den operativa beslutsprocessen i fältprojekten i samarbete med OCs.


§ 2 i Sverige

MSF Sverige får bedriva alla aktiviteter som stöder eller främjar MSF:s ändamål (se Artikel III). MSF Sverige ska:

 • rekrytera och bibehålla en personalpool av läkare, sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper som behövs i fält för att genomföra MSF Internationals fältprojekt enligt MSF:s grundprinciper.
 • sprida information och öka allmänhetens kunskaper om MSF:s arbete, stadgar och grundprinciper.
 • säkerställa transparens och ansvar gentemot medlemmar och allmänhet, inklusive bidragsgivare.
 • samla in medel för MSF: s aktiviteter internationellt och i Sverige.


§3 i Finland

MSF Sverige har uppsikt över filialen Médecins Sans Frontières Finland (MSF Finland), lokalt kallat Lääkärit Ilman Rajoja.

MSF Sverige ska:

 • Godkänna alla förändringar av MSF Finlands stadgar (se Artikel IX)
 • Vid en upplösning av MSF Finland ska återstående tillgångar överföras till MSF Sverige

ARTIKEL V - MEDLEMSKAP

§ 1 MSF Sveriges förening

För MSF Sverige gäller att följande villkor uppnås:

 • ska bestå av minst 50 medlemmar; och
 • minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna ska ha internationell erfarenhet av arbete i fältprojekt; och 
 • en majoritet, eller minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna ska ha en medicinsk bakgrund (se Definitioner i slutet av detta dokument).


§ 2 Medlemskap i MSF Sverige

Endast fysiska personer kan bli medlemmar. Varje person som uppfyller minst ett av nedanstående villkor kan bli medlem genom att uttrycka önskemål om att bli medlem i föreningen och betala den aktuella årliga medlemsavgiften. Medlemskapet gäller i 12 månader från den dag medlemsavgiften betalades. En lista på alla nya medlemmar presenteras på årsmötet varje år.

För att bli medlem krävs att minst ett av nedanstående kriterier uppfylls:

 • Har arbetat i minst sex månader som anställd av MSF och/eller
 • Har arbetat under minst två separata kontrakt för MSF i ett fältprojekt
 • Har utfört volontärarbete eller praktik under minst två år inom föreningen eller hos någon av MSFs institutionella medlemmar.


En person kan också väljas in som medlem om denne har annan erfarenhet som är värdefull för MSF Sverige. Antalet medlemmar utan erfarenhet inom MSF (enligt ovan) får dock aldrig överstiga fem (5) procent av rösterna. Medlemmarna ska regelbundet informeras om aktiviteterna i MSF Sverige och MSF International.

§ 3 Presentation av nya medlemmar

Årsmötet delegerar till styrelsen att bekräfta att nya medlemmar uppfyller medlemskriterierna. 

Namnen på samtliga nya medlemmar ska föredras på ordinarie årsmöte varje år.

§ 4 Medlemmarnas skyldigheter

De enskilda medlemmarnas skyldigheter är:

 • att delta i MSF Sveriges ordinarie årsmöte.
 • att välja styrelse.
 • att besluta om styrelsens ansvarsfrihet.
 • att redovisa andra medlemskap som kan strida mot MSF:s värderingar och principer.
 • att aktivt främja medicinska humanitära insatser genom att delta i föreningsarbetet.
 • att trygga efterlevnaden av MSF:s Grundprinciper och uppträda på ett sätt som gagnar MSF- rörelsen i sin helhet.


§ 5 Utträde och förlust av medlemskap

En medlem kan utträda ur MSF Sveriges förening genom skriftlig uppsägning till styrelsen eller genom att underlåta att betala den av årsmötet fastställda årliga medlemsavgiften (se Artikel VI). Om medlemsavgiften betalas senare under året förnyas medlemskapet automatiskt utan att det krävs ytterligare godkännande.

Medlemskapet upphör automatiskt när en medlem avlider.

§ 6 Uteslutning ur MSF Sveriges förening

Endast styrelsen kan utesluta en medlem ur MSF Sveriges förening. En medlem som skiljs från ett uppdrag på grund av ett uppförande som är olämpligt eller strider mot MSF:s grundprinciper kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur MSF Sveriges förening med omedelbar verkan. På motsvarande sätt kan en medlem som uteslutits ur en MSF-förening på grund av olämpligt uppförande vägras medlemskap i MSF Sverige och/eller automatiskt förlora sitt medlemskap i MSF Sverige. En medlem kan också uteslutas om denne handlar i strid mot MSF principer eller grundprinciper, eller av annat skäl som innebär att personen inte är lämplig som medlem.

§ 7 Rätt att överklaga uteslutning

En medlem som har uteslutits har rätt att överklaga beslutet till nästkommande ordinarie eller extra årsmöte.

ARTIKEL VI – ÅRSMÖTE

§ 1 Årsmötets roll och tidpunkt för hållande av årsmötet

Årsmötet är det högsta beslutande organet i MSF Sverige. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen, senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång (se ARTIKEL XI).

§ 2 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmötet ska utsändas senast 90 dagar före stämman. Kallelse ska ske med e-post eller brev till samtliga medlemmar i MSF Sverige. Kallelse ska även anslås på MSF Sveriges kontor och på MSF Sveriges förenings interna webbplats.

§ 3 Mötesplats för årsmöte

Styrelsen beslutar var årsmötet ska äga rum.

§ 4 Dagordning på årsmötet

Dagordningen på årsmötet ska alltid innehålla följande ärenden:

 • fråga om årsmötet sammankallats i behörig ordning.
 • fastställande av röstlängd.
 • godkännande av dagordningen.
 • val av mötesordförande, sekreterare, två rösträknare och två justerare, att jämte ordföranden justera protokollet.
 • föredragning och godkännande av årsredovisningen.
 • föredragning och godkännande av revisionsberättelsen.
 • föredragning och godkännande av föregående års arvodesnivå till arvoderade styrelseledamöter.
 • beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • fastställande av medlemsavgift.
 • fastställande av avgift för deltagande i nästa års årsmöte.
 • presentation av samtliga nya medlemmar som antagits sedan föregående årsmöte.
 • val av styrelseledamöter.
 • val av styrelsesuppleanter.
 • val av revisor och revisorssuppleant för en tid av två (2) år. Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor.
 • val av valberedning. Valberedningens uppdrag beskrivs i MSF Sveriges Interna Regelverk i Bilaga V.


§ 5 Motioner

Årsmötet ska även behandla motioner från styrelsen och/eller MSF Sveriges medlemmar.

Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet och ska sändas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Med undantag för motioner som rör MSF Sveriges stadgar, kan även motioner som inges senare än 30 dagar före årsmötet behandlas på stämman om fyra femtedelar (4/5) av årsmötet samtycker.

Styrelsen ska återrapportera till årsmötet om antagna motioner.

§ 6 Beslutsförhet

Ordinarie årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässigt om minst tre (3) ordinarie styrelseledamöter (av vilka en måste vara ordföranden eller vice ordföranden) och sex (6) föreningsmedlemmar är närvarande.

Medlemmar som röstar via ombud eller via elektronisk röstning räknas som närvarande när beslutsmässighet ska fastställas.

§ 7 Beslut på ordinarie årsmöte och extra årsmöte

Beslut på ordinarie årsmöte och extra årsmöte fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Votering genom sluten omröstning ska ske om det begärs av en röstberättigad medlem.

Röstning på plats eller röstning via ombud kan ersättas av eller kompletteras med elektronisk röstning enligt de förutsättningar som anges i MSF Sveriges Interna Regelverk.

§ 8 Röstning genom fullmakt

Medlem som inte är närvarande på ordinarie eller extra årsmöte kan ge en annan medlem fullmakt att rösta för sin räkning. Ingen medlem får dock inneha fler än tre (3) fullmakter.

§ 9 Val av styrelse

Vid val av styrelse ska rösterna viktas så att maximalt en tredjedel (1/3) av rösterna får avläggas av medlemmar som vid tidpunkten för omröstningen är anställda eller volontärer för Läkare Utan Gränsers kontor i Sverige eller kontoret i Finland eller av medlemmar som rapporterar till Läkare Utan Gränser i andra länder men som har värdavtal med Läkare Utan Gränsers kontor i Sverige eller i Finland. I alla andra frågor har medlemmarna full och likvärdig rösträtt.

ARTIKEL VII - EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen bedömer att det är nödvändigt eller på begäran av minst två femtedelar (2/5) av medlemmarna. Kallelse till extra årsmöte ska ske senast 14 dagar före mötet och ange orsaken till varför mötet sammankallas. Ändringar och tillägg i stadgarna ska behandlas på ordinarie årsmöte, men om detta på grund av yttre omständigheter inte är möjligt gäller de frister som anges i

ARTIKEL VIII - ÄNDRING AV STADGARNA

§ 1 Ändring av stadgarna

Ändringar av stadgarna beslutas av årsmötet och kräver två tredjedels (2/3) majoritet. 

Artiklarna 1, 2, 3, 4, 8, 9 och 13 får endast ändras av årsmötet på förslag av en enhällig Styrelse.

§ 2 På ordinarie årsmöte

Förslag om stadgeändringar från medlemmar i MSF Sverige ska insändas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet. Alla förslag om stadgeändringar ska utsändas till MSF Sveriges medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.

§ 3 På extra årsmöte

Förslag om stadgeändringar ska utsändas till MSF Sveriges medlemmar, tillsammans med kallelsen till det extra årsmöte, senast 14 dagar före mötet.

Artiklarna 1, 2, 4, 8, 9 och 13 får endast ändras av ett extra årsmöte på förslag av en enhällig Styrelse.

ARTIKEL IX - STYRELSE

§ 1 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen övervakar och garanterar efterlevnaden av de etiska värderingar och principer som antagits av MSF International. Styrelsen beslutar om riktlinjer och visioner och stöder och främjar MSF Sveriges aktiviteter.

Styrelsen ska:

 • i god tro verka för MSF Sveriges bästa.
 • följa de riktlinjer och rutiner, bland annat avseende intressekonflikter och sekretess, som fastställts av

Styrelsen (enligt MSF Sveriges Interna Regelverk).

 • fastställa MSF Sveriges långsiktiga och kortsiktiga strategiska inriktning.
 • fastställa en årlig verksamhetsplan och budget.
 • underteckna förvaltningsberättelsen och den reviderade årsredovisningen.
 • godkänna ändringar av MSF Finlands stadgar


§ 2 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av sex till elva (6-11) ordinarie styrelseledamöter med rösträtt.

Styrelsen kan adjungera medlemmar utan rösträtt för ett (1) år i sänder.

MSF Sveriges lokalt kontorsanställda får utse en representant utan rösträtt i styrelsen enligt vad som anges i

MSF Sveriges Interna Regelverk.

Styrelsen ska eftersträva att majoriteten av dess ordinarie styrelseledamöter har en medicinsk bakgrund (se Definitioner i slutet av dessa stadgar).

Varje styrelseledamot ska:

 • vara medlem av MSF Sverige under hela sin mandatperiod.
 • ha fyllt 18 år.

Ordinarie styrelseledamot får inte samtidigt vara lokalt anställd av någon av MSFs Institutionella medlemmar. På motsvarande sätt får en person inte samtidigt vara styrelseledamot i mer än en av MSF Internationals Institutionella medlemmar.

Valda och adjungerade styrelseledamöter i MSF Sverige får inte ansöka om någon lokal kontorstjänst inom MSF Sverige så länge de sitter i styrelsen.

Hälften av de ordinarie styrelseledamöterna måste ha hemvist inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och minst en (1) styrelseledamot måste ha hemvist i Sverige.

Styrelseledamöter kan inte förhindras att vara medlemmar i styrelsen av något skäl som föreskrivs enligt lag eller annat regelverk enligt vad som anges i MSF Sveriges Interna Regelverk.

§ 3 Ordinarie styrelseledamöter

Ordinarie styrelseledamöter har de rättigheter och skyldigheter som anges i MSF Sveriges Interna Regelverk.
Ordinarie styrelseledamöter väljs för en mandattid av tre (3) år. Det finns inga begränsningar för hur många mandatperioder en person kan vara styrelseledamot, så länge denne väljs om av årsmötet.

§ 4 Avsägelse från uppdrag som styrelseledamot

En styrelseledamot kan frånträda sitt uppdrag genom skriftlig avsägelse till styrelsen. Styrelsen ska behandla frågan om godkännande av avsägelsen på nästa styrelsemöte.

Vid dödsfall eller avsägelse ska platsen förbli vakant till nästa ordinarie årsmötem, då en ersättare väljs för ett nytt treårigt mandat eller för återstoden av mandatperioden. Beslut om längd på mandatet fattas av styrelsen i god tid före nästa ordinarie årsmöte.

Om styrelsen på grund av avsägelse, avsättning eller dödsfall, förlorar så många styrelseledamöter att styrelsen inte längre är beslutsmässig ska styrelsen kalla till ett extra årsmöte för att välja nya styrelseledamöter.

§ 5 Avsättning av styrelseledamot

En styrelseledamot kan avsättas med två tredjedels (2/3) majoritet av styrelsens samtliga ordinarie ledamöter. En styrelseledamot som avsatts kan överklaga beslutet om avsättning till nästföljande årsmöte.

§ 6 Val av vice ordförande, sekreterare och kassör

Styrelsen väljer vice ordförande, kassör och sekreterare (individuella befattningsbeskrivningar framgår av MSF Sveriges Interna Regelverk) för en tid av ett år. (Angående val av ordförande, se Artikel X).

I det fall vice ordförande, kassör eller sekreterare avsäger sig sitt uppdrag, dör eller avsätts väljs en ersättare på nästföljande styrelsemöte.

§ 7 Styrelsemöten

Ordföranden kallar till styrelsemöte och upprättar dagordning. Styrelsen ska sammanträda minst fyra (4) gånger mellan varje årsmöte.

§ 8 Styrelsens beslut

För beslut krävs enkel majoritet, med undantag för tillsättande av generalsekreterare, val av ordförande och vissa stadgeändringar (se Artikel VIII).

Vid val eller avsättande av ordförande och tillsättning eller avsättande av generalsekreterare krävs två tredjedels (2/3) majoritet av styrelsens samtliga ordinarie ledamöter.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför om en majoritet av ledamöterna är närvarande, av vilka en måste vara ordföranden eller vice ordföranden.

§ 10 Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll ska justeras av ordföranden, sekreteraren och minst en (1) justerare. Styrelseprotokoll ska hållas tillgängliga för medlemmarna.

ARTIKEL X - ORDFÖRANDE

Styrelsen väljer på sitt konstituerande sammanträde en av styrelsens ledamöter till ordförande för en tid av ett (1) år. (Se Artikel IX: § 9.)

Ordföranden ska ha en medicinsk bakgrund (se Definitioner i slutet av dessa stadgar). I undantagsfall kan en ordförande utan medicinsk bakgrund väljas som tillfällig under en period av längst ett (1) år.

Ordföranden tjänstgör under sin mandattid som representant vid det internationella årsmötet (International General Assembly).

Om ordföranden skulle avgå under mandattiden ska styrelsen välja en ny ordförande på nästkommande möte. Om ordföranden inte är i stånd att fullgöra sina åligganden ska vice ordföranden inträda till dess att val av ny ordförande kan hållas.

ARTIKEL XI – REDOVISNING

§ 1 Räkenskapsår

Styrelsens förvaltning och MSF Sveriges räkenskaper ska årligen revideras av revisorer som utsetts av den ordinarie årsmötet. Verksamhetsåret och räkenskapsåret löper båda från 1 januari till 31 december.

§ 2 Firmateckning i MSF Sverige

Styrelsen beslutar om vilka personer som ska ha rätt att teckna MSF Sveriges firma och vilka personer som ska ha rätt att uttala sig i MSF Sveriges namn.

ARTIKEL XII – ÖVRIGT

Dessa stadgar kompletteras av MSF Sveriges Interna Regelverk. Styrelsen är det Interna Regelverkets beskyddare och kan vid behov ändra detta. Vid avvikelse mellan dessa stadgar och det Interna Regelverket ska stadgarna äga företräde.

ARTIKEL XIII - UPPLÖSNING

Beslut om MSF Sveriges upplösning ska fattas av två (2) på varandra följande stadgeenligt sammankallade årsmöten, av vilka ett måste vara ett ordinarie årsmöte. För beslut krävs två tredjedels (2/3) majoritet på båda årsmötena.

Vid en upplösning ska återstående tillgångar överföras till MSF International och inte delas ut till medlemmarna.

DEFINITIONER:

I dessa stadgar har nedanstående termer följande betydelse om inte annat anges:

Fältprojekt syftar på aktiviteter som innebär ett direkt stöd till MSF:s patienter.

Internationella medarbetare är personer som arbetar i fältprojekt utanför det land där den enhet de kontrakterats av har sitt registrerade kontor eller hemvist.

Kontorsanställd betyder en person som står under tillsyn av styrelsen i en enhet inom MSF, och antingen (i) är anställd enligt kontrakt (som avlönad eller volontär) i en befattning under en generalsekreterare, eller (ii)
är anställd enigt kontrakt (som avlönad eller volontär) med uppgift att bereda ärenden till styrelsen eller leda den löpande verksamheten; en styrelseledamot ska inte anses som en lokalt kontorsanställd, oavsett om denne är arvoderad (för hel- eller deltid) eller inte.

Lokalanställd Personal är personer som arbetar enligt avtal med en organisationsmedlem i samma land där den organisationsmedlemmen har sitt registrerade kontor eller hemvist.

Medicinsk Bakgrund betyder enligt definitionen i Médecins Sans Frontière Internationals stadgar alla yrken som under utbildningen och därefter innebär ett vårdgivar-patientförhållande.

Medlem betyder varje person som uppfyller de medlemskrav som anges i dessa stadgar och har betalat medlemsavgift under de senaste 12 månaderna.

Motioner ska behandla föreningsrättsliga frågor som berör rörelsens grunder, identitet, målsättningar, ansvarsprinciper och mandat. Styrelsen ska återrapportera till Årsmötet om de motioner som antagits.

MSF betyder Médecins Sans Frontières på alla språk och hänvisar, i förekommande fall, till föreningen och dess medlemmar och till fysiska och juridiska personer som arbetar, genomför aktiviteter eller utför uppdrag under namnet MSF.

MSF Finland betyder Médecins Sans Frontières Sverige, lokalt kallat Lääkärit Ilman Rajoja. Kontoret rapporterar till Sverige.

MSF International betyder Médecins Sans Frontières International, vilket är en vederbörligen registrerad förening som samlar hela MSF-rörelsen.

MSF Sverige betyder Médecins Sans Frontières Sverige, lokalt kallat Läkare Utan Gränser.

Organisationsmedlem betyder juridiska personer som bildats och bedriver verksamhet under namnet MSF enligt lagstiftningen i de länder där de är registrerade och uppfyller villkoren i Artikel 6 § 2, i stadgarna för MSF International.

Styrelsen betyder MSF Sveriges styrelse.