Hoppa till huvudinnehåll

Malaria

En kvinna sitter men ryggen mot kamerna på en sjukhussäng täckt av ett myggnät
Foto: Läkare Utan Gränser
Kväll på barnavdelningen på distriktssjukhuset i Magaria, Niger. Samtliga sängar täcks av myggnät som skydd mot malariainfektion.

Malaria är en allvarlig infektionssjukdom som smittar via myggor som bär på en parasit. Nästan hälften av jordens befolkning löper risk att smittas av malaria.

Trots stora framsteg i kampen mot malaria har miljoner människor fortfarande inte tillgång till skydd eller behandling mot malaria. Sjukdomen är vanligast i fattiga områden och är i sig själv en bidragande orsak till fattigdom: en sjuk person kan inte utföra sina dagliga uppgifter vilket kan leda till inkomstförlust för hushållet. På samhällsnivå påverkas sjukvårdssystemet och ekonomin i länder där malaria är endemisk. 

Runt om i världen löper 3,2 miljarder människor, nästan hälften av jordens befolkning, risk att få malaria. Under 2020 registrerades omkring 241 miljoner fall av malaria i världen, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Uppskattningsvis dog 627 000 människor samma år av sjukdomen. Nästan 70 procent av dessa var barn under fem år. Omkring 95 procent av alla fall fanns i Afrika. Siffrorna är dock osäkra eftersom långt ifrån alla fall registreras. 

Malaria är en av de vanligaste sjukdomar som Läkare Utan Gränser behandlar. 2020 vårdade vi fler än 2,6 miljoner malariapatienter. En stor del av våra insatser mot malaria görs i Sydsudan, Kongo-Kinshasa och Centralafrikanska republiken. Vi arbetar förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med ett anti-insektsmedel. Vi fokuserar också på att nå och vårda de allra mest utsatta. För att nå ut även till avlägsna platser där sjukvård saknas använder vi oss av mobila kliniker samt utbildar lokala hälsoarbetare och ger dem verktygen för att testa och behandla malaria. 

Vi uppmanar världens länder att öka sitt stöd till den Globala Fonden mot malaria, hiv och tuberkulos. 

Malaria | Dödlig men behandlingsbar

Vad orsakar malaria?

Malaria orsakas av fem olika parasiter som alla orsakar sjukdom men med olika allvarlighetsgrad.

Vilka är symptomen på malaria?

Symtom på malaria uppträder vanligtvis efter drygt en, upp till två veckor efter smittotillfället.  Karakteristiska symtom är återkommande feberperioder med frossa. Även huvudvärk, ledvärk, kräkningar och kramper som kan leda till koma förekommer.

Den farligaste typen av malaria, som leder till flest dödsfall, orsakas av parasiten Plasmodium falciparum. Denna typ av malaria kan påverka hjärnan och resten av det centrala nervsystemet. Det visar sig genom ett förändrat beteende, kramper och medvetslöshet. Utan behandling kan en person som smittats bli svårt sjuk och dö inom ett dygn. 

I områden där malaria är endemiskt utvecklar människan gradvis ett skydd mot sjukdomen till följd av upprepade infektioner. Eftersom barn under fem år inte har exponerats lika mycket som vuxna och därmed inte utvecklat ett skydd löper de större risk att drabbas av allvarlig sjukdom och dö i malaria.

Behandling och förebyggande åtgärder mot malaria

Malaria kan diagnostiseras med hjälp av ett snabbtest. Genom ett blodprov från fingret går det att se om personen bär på malariaparasiten. Efter 15 minuter kommer svaret. 

Det finns läkemedel mot malaria, men i stora delar av världen har en eller flera sorters malariaparasiter utvecklat motståndskraft mot de vanligaste medicinerna. Världshälsoorganisationen WHO har sedan 2001 rekommenderat ACT kombinationsbehandling (Artemisinin-based Combination Therapy). Även mot denna behandling har man sett resistensutveckling i framför allt Sydostasien.

Bekämpning av de myggor som sprider parasiten är en viktig del av det förebyggande arbetet mot spridning av malaria. Det mest effektiva sättet att undvika malaria är att sova under ett myggnät som är behandlat med insektsmedel. I låginkomstländer är det dock många som inte har tillgång till sådana myggnät.

I Sahel-regionen är malaria säsongsbetonat och de flesta fall sker under en fyra till fem månaders period. 2012 genomförde vi ett pilotprojekt i Mali, Tchad och Niger där barn under fem år fick malariamedicin i förebyggande syfte inför sjukdomssäsongen. Denna metod används nu i flera länder. 

Vaccin mot malaria

I oktober 2021 rekommenderade Världshälsoorganisationen för första gången användningen av ett vaccin mot malaria. Trots att vaccinet inte är särskilt effektiv kan det få stor inverkan, särskilt i länder där malaria är vanlig förekommande och barn kan få malaria flera gånger om året. Ett problem med vaccinet är dock priset. Med tanke på hur stora vaccinationsinsatser som behövs för att få önskad effekt kommer kostnaden för att använda det bli väldigt hög, kanske för hög för många av de länder där det behövs som mest. 

Senast uppdaterad 17 december, 2021.