Hoppa till huvudinnehåll

Malaria

En tre år gammal pojke testas för malaria på en av våra kliniker i Myanmar.
Foto: Kaung Htat

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor som bär på en parasit. Nästan hälften av jordens befolkning löper risk att smittas av malaria. Fortfarande saknar många tillgång till skydd och behandling. 

Malaria orsakas av fem olika parasiter som alla ger malaria med olika uttryck och svårighetsgrader. Bekämpning av de myggor som sprider parasiten är en viktig del av det förebyggande arbete mot spridning av malaria. Trots stora framsteg i kampen mot malaria har miljoner människor fortfarande inte tillgång till skydd eller behandling mot malaria. 

Vilka är symptomen på malaria?

Hur kraftiga symptomen på malaria är, och hur snabbt de kommer, beror på vilken parasit man smittas med. Malaria ger hög feber och frossa. Den smittade har en stark sjukdomskänsla med huvudvärk och kroppsvärk som vid influensa. Ofta har malariapatienter också illamående och kräkningar.

Den farligaste typen av malaria, som orsakar flest dödsfall, beror på parasiten Plasmodium Falciparum. De flesta som smittas av denna typ av malaria får symptom inom tre månader. Om patienten inte behandlas kan det medföra lågt blodtryck, njursvikt, blodbrist, sviktande andning och chocktillstånd.

Denna typ av malaria kan också påverka hjärnan och resten av det centrala nervsystemet. Det visar sig genom ett förändrat beteende, kramper, och medvetslöshet. I områden där malaria finns naturligt hela året utvecklar människan ett skydd mot sjukdomen under loppet av fem år. Därför är det främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

Behandling och förebyggande åtgärder mot malaria

Malaria kan diagnostiseras med hjälp av ett snabbtest. Genom ett blodprov från fingret går det att se om personen bär på malariaparasiten. Efter 15 minuter kommer svaret. 

Det finns läkemedel mot malaria, men den farligaste malariaparasiten har i stora delar av världen utvecklat motståndskraft mot de vanligaste medicinerna. Världshälsoorganisationen WHO har sedan 2001 rekommenderat ACT kombinationsbehandling (Artemisinin-based Combination Therapy). Även mot denna behandling har man sett resistensutveckling i framförallt Sydostasien.

Det mest effektiva sättet att undvika malaria är att sova under ett myggnät som är sprejat mot den mygga som bär parasiten. 

Vaccin mot malaria

Det finns ännu inget godkänt vaccin mot malaria, men forskning pågår och för närvarande testas ett kandidatvaccin i sju afrikanska länder. Fas tre-prövningar av vaccinet avslutades 2015, men det har ännu inte godkänts för användning. Skulle det godkännas är vaccinet det första malariavaccinet för en parasitsjukdom som någnsin tagits fram. 

Utbredningen av malaria

Runt om i världen löper 3,2 miljarder människor, nästan hälften av jordens befolkning, risk att få malaria. Under 2016 registrerades omkring 216 miljoner fall av malaria i världen, enligt WHO. 445 000 människor dog samma år av sjukdomen. Mer än 70 procent av dessa var barn under fem år. Omkring 90 procent av alla fall fanns i Afrika söder om Sahara (WHO African Region). Siffrorna är dock osäkra eftersom långt ifrån alla fall registreras. 

Så arbetar vi med malaria

2018 behandlade vi fler än 2,4 miljoner malariapatienter. Vi är rådgivare till hälsovårdsmyndigheter i de drabbade länderna och utbildar lokal sjukvårdspersonal i små byar så att de kan diagnostisera och behandla malaria effektivt. På det sättet kan patienter behandlas i ett tidigt skede och undviker komplikationer som blodbrist och hjärnproblem.

Utöver det arbetar vi också förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med ett anti-insektsmedel.

Vi uppmanar världens länder att öka sitt stöd till den Globala Fonden mot malaria, hiv och tuberkulos. Vi arbetar för att befolkningar i låginkomstländer får tillgång till effektiv medicin, bland annat genom Accesskampanjen  och ”Drugs for Neglected Diseases initiative” ( DNDi).