Hoppa till huvudinnehåll

Centralafrikanska republiken: våld och en sjukvård i spillror

En mamma och hennes son som lider av undernäring på sjukhuset Bossangoa, Centralafrikanska republiken.
En mamma och hennes son som lider av undernäring på sjukhuset i Bossangoa, Centralafrikanska republiken.
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Centralafrikanska republiken

  • Befolkning: 4,6 miljoner
  • Huvudstad: Bangui
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1997
  • Antal anställda 2019: 2 775

Trots att Centralafrikanska republikens regering under 2019 tecknade en fredsuppgörelse med flera av de väpnade grupperna i landet förekommer fortfarande våldsamheter i många områden.

Efter fredsuppgörelsen har antalet storskaliga attacker mot civila minskat men tusentals människor lever fortfarande under konstant hot. De utsätts för övergrepp, våldtäkter och mord samtidigt som de saknar tillgång till sjukvård. I slutet av 2019 var mer än 687 000 av landets invånare internflyktingar. Antalet personer som flytt till grannländerna hade ökat till 592 000.

Det osäkra läget i landet har vid flera tillfällen hindrat Läkare Utan Gränser från att ge medicinsk vård och möta akuta behov. Trots det har vi fortsatt att driva tolv projekt i sex distrikt och i huvudstaden Bangui. Vi driver där allmän- och akutsjukvård, kirurgi, barn- och mödravård. Vi ger även vård och stöd till personer som utsatts för sexuellt våld samt behandlar malaria, hiv och tuberkulos. Dessutom gjorde vi flera akutinsatser under året och fortsatte att hjälpa dem som flytt över gränsen till Kongo-Kinshasa.

Kvinnohälsa

I Bangui har vi fortsatt att förbättra vården som gäller reproduktiv hälsa. Syftet är att minska dödligheten vid komplikationer i samband med förlossning och osäkra aborter, som en vanlig dödsorsak bland kvinnor i landet. Under året assisterade våra team 11 400 förlossningar i Bangui. Vi gav även familjeplanering för att förhindra oönskade graviditeter och osäkra aborter. Där ingick utdelning av kondomer, preventivläkemedel och möjlighet att få göra en säker abort. 
Trots det osäkra läget fortsatte vi att driva mödrahälsovård och akut kirurgi i våra projekt i andra delar av landet.

Allmänvård och barnhälsovård

I Centralafrikanska republiken är malaria fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år.. Det osäkra läget i landet,  bristen på läkemedel och delånga avstånden till vårdinrättningar är några av de hinder som gör det svårt att få vård i tid.

Våra team arbetar med flera strategier för att möta dessa utmaningar i alla projekt vi driver utanför Bangui. Bland annat stöttar vi lokal vårdpersonal med att testa och behandla patienter med enkla former av malaria och diarrésjukdomar. Vi har också team i otillgängliga trakter och områden med internflyktingar. Under året hjälpte vi mer än 50 000 av dessa flyktingar. 

Vi försåg vårdcentraler med läkemedel och annan utrustning. På flera sjukhus stöttade vi akutenheter och barnavdelningar så att allvarligt sjuka barn fick kostnadsfri specialistvård. Sammanlagt 31 300 barn under fem år togs in på de sjukhus där vi arbetar.

Förebyggande åtgärder är en viktig faktor för att rädda liv. Våra insatser är därför också inriktade på rutinmässiga vaccinationer och kampanjer för massvaccinering. Under året fick barn i

Vakagadistriktet vaccin mot difteri, stelkramp, hepatit B, kikhosta, polio och mässling. Vi drev också vaccinationskampanjer i Pombolo i Oungodistriktet.

Traumakirurgi och sexuellt våld

Läkare Utan Gränser är huvudaktör i landet när det gäller att ge personer som utsatts för sexuellt våld medicinsk vård och psykosocialt stöd. I Bangui fick 3 230 personer vård och stöd på öppenvårdsavdelningen på SICA-sjukhuset, där vi också bedriver traumakirurgi sedan 2017. Sjukhuset har 80 sängplatser, ett akutrum och två operationssalar. Av de 9 810 traumapatienter vi behandlade där under 2019 hade 80 procent råkat ut för trafikolyckor och övriga utsatts för våld med olika typer av vapen.

Under 2019 lanserade vi också ett nytt projekt som vi kallar Tongolo. Det drivs på fyra av våra vårdinrättningar i Bangui och omfattar vård till framför allt barn och ungdomar som utsatts för sexuellt våld.

Hiv och tuberkulos

En annan huvudinriktning i vårt arbete är hivbehandling. Sjukdomen är en vanlig dödsorsak bland vuxna då förekomsten i landet är den högsta i hela centrala Afrika. Våra team arbetar för att göra vården så tillgänglig som möjligt i de projekt vi driver i Carnot, Paoua, Boguila, Kabo, Batangafo, Bria och Bossangoa. I oktober lanserade vi ett nytt projekt i Bangui med syfte att minska sjuklighet och dödlighet i i hiv och tuberkulos. Våra team erbjuder vård och behandling och utbildar även personal på universitetssjukhuset.

Mindre än hälften av de 110 000 människor som lever med hiv i Centralafrikanska republiken har tillgång till behandling. Under 2019, då landet drabbades av stor brist på antiretrovirala läkemedel agerade vi genom att förse hälso- och sjukvårdsmyndigheterna och vårdinrättningar med nya läkemedelsförråd. 

Dessutom har vi samarbetat med sjukvårdsmyndigheterna för att bilda fler lokala patientgrupper. Syftet är att underlätta för personer med hiv att fullfölja sin behandling och klara av de utmaningar de dagligen ställs inför. Så kan medlemmar i gruppen turas om att hämta ut varandras läkemedel för att alla inte lika ofta ska behöva ta sig till en vårdcentral. Bara i Carnot finns fler än 60 patientgrupper. Grupperna fungerar också som ett forum för psykologiskt stöd då medlemmarna ges möjlighet att prata öppet med varandra om hur de mår. 

Utbrott av våld och sjukdomar

Under året har vi stöttat vårdcentraler i Alindao och Mingala där våld mellan beväpnade grupper har fortsatt trots fredsöverenskommelsen. Det har tvingat tusentals människor att fly. Våra team behandlade bland annat flera tusen personer för malaria och såg till att barn och gravida fick vaccin. Vi donerade också läkemedel till vårdinrättningar i Zémio och Djema.

2018 I SIFFROR: 

  • 967 000 patientbesök inom öppenvård
  • 612 700 behandlades för malaria
  • 69 400 lades in på sjukhus
  • 18 600 förlossningar
  • 9 700 operationer
  • 4 420 fick hivbehandling

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella årsrapport 2019. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 november, 2020.

Det här arbetar vi med i Centralafrikanska republiken