Hoppa till huvudinnehåll

Psykisk ohälsa

Vi bistår med psykologisk hjälp till människor som utsatts för våld i Colombia. FOTO: Anna Surinyach
Foto: Läkare Utan Gränser
Den långa väpnade konflikten i Colombia har lett till stora behov av vård och stöd för psykisk ohälsa.

De psykiska följderna av att genomleva en humanitär kris kan bli allvarliga. I 50 år har vi bistått med livräddande sjukvård till människor som drabbats av krig, undernäring, epidemier och naturkatastrofer. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit våra patienter psykosocialt stöd och behandling vid psykisk ohälsa.

I samband med kriget i Bosnien på 1990-talet uppmärksammade vår personal även behovet av psykosocialt stöd bland människor som drabbats av kriget och vars upplevelser riskerade att sätta spår även långt efter det att kriget upphört. Mellan 1993 och 1997 genomförde vi ett omfattande projekt för att stötta tusentals människor, inklusive barn, som drabbats av kriget i Bosnien.

Sedan dess har vi fortsatt att arbeta med psykosocialt stöd och behandling för psykisk ohälsa både i akutinsatser och reguljära projekt. 

Symptom på psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort problem, framför allt bland människor som drabbats av våld och katastrofer och/eller lever i extremt riskfulla och utsatta områden. Människor som har upplevt, bevittnat eller konfronterats med traumatiska händelser kan drabbas av sömnsvårigheter och chockreaktioner, de kan tappa matlusten och utveckla sociala fobier. De kan också känna fysiska symptom som hjärtklappning, huvudvärk, buk- och bröstsmärtor, trötthet och aptitlöshet. 

Barn som drabbas kan dessutom få koncentrationsstörningar och inlärningssvårigheter. Trauman som lämnas obearbetade kan leda till en mängd olika symptom som till exempel panikattacker, mardrömmar, ät- och sömnstörningar, apati eller depression.

Våra insatser kring psykisk ohälsa

Vi ger psykosocialt stöd och behandling både som en del i arbetet vid akuta insatser såsom naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Det gäller bland annat patienter som lever med hiv eller genomgår behandling mot tuberkulos, undernäring. Vi arbetar även med överlevare av sexuellt våld. Stödet kan ske till individer, familjer och små grupper, men också genom utbildning och sociala evenemang i de områden där patienterna lever. 

Vårt arbete syftar till att minska symptomen och att hjälpa människor med psykiska besvär och sjukdom att fungera i vardagen igen. Detta görs vanligtvis av våra specialutbildade lokalanställda kollegor med stöd och handledning av psykologer och psykiatriker.

Kvinnor som våldtagits är många gånger rädda för att berätta för sina män vad de har utsatts för och kan ha svårt att själva söka hjälp. I till exempel Tchad utbildar våra psykologer lokal vårdpersonal i att identifiera och ge psykologiskt stöd till människor som drabbats av sexuellt våld.

Personal vid undernäringskliniker är utbildade såväl i att behandla undernärda barn som i att upptäcka trauman hos mödrarna. Det tydligaste tecknet på trauman är mödrar som inte längre bryr sig om barnen, inte vill hålla i dem eller inte interagerar när de matar dem. Personalen arbetar med att återskapa relationen mellan mor och barn genom rådgivning och stöd till mamman.

Att bistå med adekvat och kontinuerlig psykiatrisk behandling till människor med en svår psykisk sjukdom - en minoritet av de patienter vi möter - är en utmaning. Detta beror ofta på de svåra och osäkra kontexter vi jobbar i samt svårigheter att få tillgång till de läkemedel som behövs i samband med svåra psykiatriska tillstånd.

Senast uppdaterad 22 juli, 2021.