Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya. 

Psykisk ohälsa

I mer än 30 år har vi bistått med akut medicinsk hjälp för människor som drabbats av krig, undernäring, epidemier och naturkatastrofer. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit psykosocialt stöd till dessa människor. 

I samband med kriget i Bosnien på 1990-talet uppmärksammade fältarbetare även behovet av psykosocialt stöd bland människor som drabbats av kriget och vars upplevelser riskerade att sätta spår även långt efter det att kriget upphört. Mellan 1993 och 1997 genomförde vi ett omfattande program för att hjälpa tusentals människor, inklusive barn, som drabbats av kriget i Bosnien.

Sedan dess har vi fortsatt att arbeta med psykosocialt stöd i mer än 40 länder. Det har skett i till exempel Colombia för att hjälpa människor som utsatts för sexuellt våld och i Indonesien i samband med tsunamikatastrofen.

Kvinnor som våldtagits är många gånger rädda för att berätta för sina män vad de har utsatts för och kan därför ha svårt att själva söka hjälp. I till exempel Tchad utbildar våra psykologer lokal vårdpersonal i att identifiera och ge psykologiskt stöd till människor som drabbats av sexuellt våld.

Fältarbetare vid undernäringskliniker är utbildade såväl i att behandla undernärda barn som i att upptäcka trauman hos mödrarna. Det tydligaste tecknet på trauman är mödrar som inte längre bryr sig om barnen, inte vill hålla i dem eller inte interagerar när de matar dem. Personalen arbetar med att återskapa relationen mellan mor och barn genom rådgivning och stöd till mamman.

Symptom på psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort problem, framför allt bland människor som drabbats av våld och katastrofer och/eller lever i extremt riskfulla och utsatta områden. Människor som har upplevt, bevittnat eller konfronterats med traumatiska händelser kan drabbas av sömnsvårigheter och chockreaktioner, de kan tappa matlusten och utveckla sociala fobier. De kan också känna fysiska symptom som hjärtklappning, huvudvärk, buk- och bröstsmärtor, trötthet och aptitlöshet. Barn som drabbas kan dessutom få koncentrationsstörningar och inlärningssvårigheter. Trauman som lämnas obearbetade kan leda till en mängd olika symptom som till exempel panikattacker, mardrömmar, ät- och sömnstörningar, apati eller depression.

Vår insats/behandling av psykisk ohälsa

Sedan 1998 kan vi erbjuda psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Det gäller bland annat patienter som drabbats av hiv, tuberkulos, undernäring och sexuellt våld. Stödet kan ske till individer, familjer och små grupper, men också genom utbildning och sociala evenemang i de områden där patienterna lever.

Vårt arbete syftar till att minska symptomen och att hjälpa dessa människor att åter fungera i vardagen. Detta görs vanligtvis av våra specialutbildade lokalanställda kollegor med hjälp och stöd av psykologer och psykiatriker. Att erbjuda adekvat och kontinuerlig psykiatrisk och psykologisk vård till människor med en svår psykisk sjukdom, en minoritet av de patienter vi behandlar, förblir en utmaning för Läkare Utan Gränser. Detta bror ofta på de svåra och osäkra kontexter vi jobbar i samt svårigheterna att hanter de läkemedel som behövs i samband med dessa sjukdomar. 

I september 2016 startade vi ett projekt som riktar sig till asylsökande i Sverige och med fokus på psykisk ohälsa. Vi vill förbättra deras psykiska hälsa och visa vikten av att ge psykologiskt stöd till människor på flykt. 

2015 gav Läkare Utan Gränser 223 900 stödsamtal varav 184 600 individuella. 

 

Aktuellt om Psykisk ohälsa

Mellan augusti 2016 och augusti 2017 erbjöd vi psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Skaraborgs län.
Nyheter från fältet

Rapport: Ett liv i limbo

En ny rapport visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Vi efterlyser fler insatser för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Yanieri är en av dem som har fått psykologisk vård på vårt i Caracas, Venezuela.
Nyheter från fältet

”De dödade honom utanför vårt hus”

Caracas, Venezuelas huvudstad, har ett av de högsta mordtalen i världen och under de senaste åren har våldet i stadens utkanter ökat. Det har haft en stor påverkan på människors liv och i synnerhet den psykiska hälsan hos befolkningen.

I september 2016 startade vi ett projekt i Götene för att främja psykisk hälsa bland asylsökande. Information är en viktig del.
Nyheter från fältet

Tryggheten försvinner i ett ögonblick

Ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp bland asylsökande. Åldersuppskrivningar har inneburit stor oro bland barnen vilket i några fall i Sverige har lett till självmord.