Hoppa till huvudinnehåll

Afghanistan - konflikt och brist på sjukvård

Läkaren Alejandra Capril undersöker en patient på intensivvårdsavdelningen för barn på sjukhuset i Boost, Afghanistan.
Foto: Kadir Van Lohuizen/Noor

Fakta Afghanistan

  • Befolkning: 34,7 miljoner
  • Huvudstad: Kabul
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1980
  • Antal anställda 2017: 2 282

I Afghanistan inriktar Läkare Utan Gränser sitt arbete på att ge akutsjukvård samt barn-och mödravård. Barn- och mödradödlighet är här bland de högsta i världen.

Konflikten i Afghanistan trappades upp ytterligare under 2017 och de redan stora medicinska behoven ökade. Antalet personer som sökte vård inom de sex projekt som Läkare Utan Gränser driver i fem regioner ökade stadigt. Våra team bistod vid mer än 70 000 förlossningar här under 2017, vilket är nästan en fjärdedel av alla förlossningar som vi medverkar vid i världen.

Vårt arbete i Afghanistan 2017

Ökade medicinska behov i Kabul

I Kabul, Afghanistans huvudstad, har befolkningen ökat kraftigt under de senaste årtiondena och stadens hälso- och sjukvårdsservice kan inte svara mot behoven. Folk fortsätter att flytta in i stan från andra delar av landet, för att fly undan osäkerhet och för att söka bättre ekonomiska möjligheter.

Sedan 2009 har Läkare Utan Gränser i samarbete med landets hälsovårdsministerie funnits på plats vid sjukhuset Ahmed Shah Baba i östra Kabul. Sjukhuset har fler än 1,2 miljoner människor i sitt upptagningsområde. Vi driver både öppen- och slutenvård med fokus på mödrahälsovård, där också prenatalvård liksom akuta insatser ingår. Vi bidrar även med spädbarns- och barnavård, kirurgi, näringslära, familjeplanering, förbyggande hälsovård och vaccinationer. Vår personal arbetar också på sjukhuslaboratoriet och på röntgenavdelningen samt driver behandlingsprogram för patienter med tuberkulos (TB) och kroniska icke smittsamma sjukdomar som högt blodtryck och diabetes. Under 2017 tog sjukhuset emot över 116 000 patienter i öppenvården och hade fler än 2 000 inneliggande patienter varje månad. Fler än 20 000 barn föddes på sjukhuset, vilket är nästan 60 barn per dag.

Läkare Utan Gränser har också personal på sjukhuset Dasht-e-Barchi där vi erbjuder mödravård dygnet runt. Här finns den enda kliniken för akuta och komplicerade förlossningar i hela grannskapet med över en miljon invånare. På sjukhuset finns förlossningsrum, operationssal för kejsarsnitt och andra komplikationer, ett uppvakningsrum, en avdelning för 30 mammor och en avdelning för 20 nyfödda barn. Under 2017 bistod våra barnmorskor och läkare vid cirka 16 000 förlossningar, av vilka en tredjedel var komplicerade.

Vid slutet av 2017 började vi också ge stöd till ett annat närliggande sjukhus med personal, träning och läkemedel för att förstärka dess möjlighet att ge mödravård.

Boost-sjukhuset, Lashkar Gah

Ett annat team från Läkare Utan Gränser arbetar vid provinssjukhuset i Lashkar Gah, som är huvudstad i provinsen Helmand. Denna provins är en av de som påverkats mest av den pågående konflikten och osäkerheten försvårar tillgängligheten på hälso- och sjukvård, speciellt för de personer som bor i områden utanför staden. Sjukhuset, som är ett av endast tre sjukhus i södra Afghanistan, har 353 sängar som i genomsnitt är belagda till nästan 100 procent. Vid flera tillfällen under året har beläggningen varit högre än den egentliga kapaciteten. Under 2017 assisterade teamet vid 11 000 förlossningar och gjorde fler än 90 000 akutinsatser. Nästan 3 500 barn behandlades för allvarlig undernäring, vilket är 40 procent fler än under 2016.

Khost mödravårdssjukhus

Läkare Utan Gränser har drivit ett sjukhus specialiserat på mödravård i Khost i östra Afghanistan sedan 2012. Här kan vi erbjuda en trygg miljö för kvinnor att föda barn dygnet runt. När vi först öppnade år 2012 hade vi 15 förlossningar per dag. Det ökade fort till 30, sen 50. Vid 2018 tog vår personal emot runt 2000 kvinnor per dag, och runt de mest hektiska dagarrna förlöstes 100 barn. 
Vi arbetar också tillsammans med fem hälsocentraler i mer avlägsna områden i provinsen. Hälsocentralerna är öppna dygnet runt och hanterar förlossningar som sker utan komplikationer utan att behöva referera patienten vidare till mödrasjukhuset i Khost. Det ökar tillgången på medicinsk utrustning, tränar personalen, ger finansiellt stöd för att kunna anställa fler barnmorskor och ger stöd till nybyggnationer för mödravård vid två av hälsocentralerna.

Resistent tuberkulos (DR-TB) i Kandahar

Under 2017 avslutade de första patienterna i Läkare Utan Gränsers DR-TB-program i Kandahar sina behandlingar med framgång och blev utskrivna. Sedan projektet startade har 41 DR-TB-patienter med läkemedelsresistent tuberkulos diagnosticerats och 13 av dem har satts på ett innovativt behandlingsprogram som förkortar behandlingstiden från minst 20 månader till bara nio. En kortare behandling minskar biverkningarna och ökar patienternas livskvalitet. Projektet har ett laboratorium och möjlighet att lägga in patienter under deras behandling i Kandahar. Vi ger också stöd till Mirwais regionsjukhus och organiserar utbildning vid andra inrättningar för att öka upptäckten av tuberkulos och då även behandlingskänsliga fall.

Akutsjukvård i Kunduz

Den 3 oktober 2015 – en av de svartaste dagarna i Läkare Utan Gränsers historia – förstördes vårt traumacenter i staden Kunduz av ett amerikanskt bombanfall. I attacken dog 42 personer, varav 14 var våra medarbetare, och den medförde att tusentals personer blev utan möjlighet till livräddande vård. Attacken gjorde ett outplånligt intryck på Läkare Utan Gränser i Afghanistan och andra delar av världen. Vi fick ett överväldigande stöd från våra givare och allmänhet i hela världen. Det var inte bara Läkare Utan Gränsers arbete i Kunduz som stod på spel utan möjligheten att erbjuda traumavård långt ute i alla konfliktområden i världen.

Efter attacken följde en period av interna reflexioner inom Läkare Utan Gränser och intensiva diskussioner på högsta nivå med alla parter i konflikten. Avsikten var att klargöra inom vilka gränser vi kan erbjuda traumavård nära konfliktens frontlinjer och att minska risken för att liknande attacker sker i framtiden. Efter ett och ett halvt år av förhandlingar fick vi formella försäkringar att vår personal, våra patienter och våra sjukhus skulle vara säkra och att Läkare Utan Gränser skulle kunna erbjuda medicinsk vård till alla, oberoende av etnicitet, politisk uppfattning eller tillhörighet.

Läs mer om attacken mot vårt sjukhus i Kunduz här.

Behovet av livräddande traumavård och kostnadsfri sjukvård med hög kvalitet är fortfarande mycket stort i Kunduz. Trots att vi inser att vi inte kan vara helt säkra när vi arbetar i en aktiv konfliktzon, så anser vi att de försäkringar vi har fått tillåter oss att återvända och hantera de risker som det innebär att bedriva sjukvård i dessa miljöer. Läkare Utan Gränsers återkomst till Kunduz sker steg-för-steg. Vi började i juli 2017 med att öppna en vårdcentral för patienter med mindre brännskador, skador från tidigare operationer, mindre trauman och sjukdomar som diabetes som orsakar kroniska hudbesvär. Läkare Utan Gränser fortsätter att driva en klinik i Chardara-distriktet utanför stan, där akut sjuka patienter kan stabiliseras och vi planerar att öppna ett nytt akutsjukhus i Kunduz stad under 2019.

2017 i siffror: 

  • 266 500 patientbesök i öppenvård
  • 70 500 födslar som vi var närvarande vid
  • 6 900 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 november 2018.

Det här arbetar vi med i Afghanistan