Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar utveckling

En ukrainsk flicka och en medarbetare från Läkare Utan Gränser
Foto: Peter Bräunig / Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en hållbar organisation och arbetar inom flera områden för att uppnå målen.

Hållbarhetsrapport

Här beskriver vi hur Läkare utan Gränser i Sverige arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka kontrollmekanismer vi har. Eftersom vi är en del av den globala rörelsen Médecins Sans Frontières (MSF) påverkas vi också av beslut och policys som antas internationellt inom rörelsen.

Läkare Utan Gränser i Sverige har åtagit sig att använda resurser på ett hållbart sätt. Detta inkluderar social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt hållbarhetsarbete inom samtliga områden.

Vår ambition är att vara en ansvarsfull arbetsgivare för vår personal, men också att vara ansvarsfull gentemot våra medlemmar, volontärer och praktikanter; att vara kostnadseffektiva och således uppnå den största effekten för våra mottagare med hjälp av medlen från våra givare; och att minska vår negativa miljöpåverkan så mycket som möjligt.

grafik hållbarhetsarbetet Läkare Utan Gränser

Social hållbarhet

Läkare Utan Gränser ser social hållbarhet som en otroligt viktig del av vårt arbete. En prioritering i vårt sociala hållbarhetsarbete är hälsa och välbefinnande, för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för vår personal och våra kontorsvolontärer. Det är dessutom viktigt för Läkare Utan Gränser att vara en inkluderande organisation där alla känner sig trygga och välkomna, vilka de än är. Andra viktiga komponenter i Läkare Utan Gränsers arbete med social hållbarhet är till exempel att säkerställa lika och hållbara arbetsvillkor, samt att främja och behålla kompetens för organisationens framtida utveckling. 

Kollektivavtal 

Läkare Utan Gränser har från och med maj 2021 ett kollektivavtal med arbetsgivarförbundet FREMIA. Genom att vara medlem i FREMIA har vår personal rättigheter som arbetstagare och vi som arbetsgivare får kontinuerlig och relevant information, samt utbildning i frågor som rör t.ex. sysselsättning, arbetsrätt, arbetsmiljö, tjänstepensioner och lönestatistik. 

Arbetsmiljöarbete  

Läkare Utan Gränser utvecklar sitt arbetsmiljöarbete genom en skyddskommitté samt samarbete med skyddsombud. Vi ligger i framkant när det gäller att lyssna på signaler om ohälsa, ha riktlinjer på plats och ha ett genuint intresse av att stötta personalen.  All kontorspersonal omfattas av en sjukförsäkring som gör det möjligt för anställda att få professionellt stöd både som förebyggande och reaktiv åtgärd. Personalundersökningar genomförs regelbundet och resultaten delas med personalen. Vi har också en tydlig struktur för rapportering av klagomål och kommunicerar regelbundet kring detta. 

Som en följd av covid-19-pandemin har Läkare Utan Gränser i Sverige infört en ny policy för "Flexibel arbetsplats" som gör det möjligt för anställda att arbeta hemifrån, eller någon annanstans, mer regelbundet om de önskar. Dessutom har vi infört målstyrda kontrakt för att ge de anställda större möjlighet att styra över sina arbetstider. 

Mångfald 

Som ett led i vår ambition att vara en inkluderande organisation har vi haft externa föreläsare tala om rasism, diskriminering mot HBTQ+ samt människor med handikapp. Dessutom har vi en frivillig DEI-grupp (Diversity Equity and Inclusion) på vårt kontor som arbetar kontinuerligt med dessa frågor. 

Motverka diskriminering

Läkare utan Gränser arbetar aktivt med att förebygga, utreda och följa upp fall av diskriminering, trakasserier och annan form av kränkande särbehandling, i linje med svensk arbetslivslagstiftning och bestämmelser. Vårt fokus ligger på att öka medvetenheten kring oönskade beteenden och det gör vi bland annat genom arbetsplatsträffar där vi informerar, utbildar och diskuterar kring området. 

Finansiell hållbarhet

En stabil och förutsägbar inkomst ger bästa förutsättningarna för att kunna bidra till en långsiktig finansiering av våra projekt. Vårt insamlingsarbete strävar efter att ha en långsiktig relation med våra givare. Hörnstenen i vår intäktsbas är våra månadsgivare som med sina regelbundna gåvor bidrar till finansiell stabilititet och förutsägbarhet samt lägre administrativa kostnader. Cirka 30 procent av våra inkomster i Sverige kommer från månadsgivare. Här kan du läsa mer om våra riktlinjer för insamling

Vi strävar efter att de insamlade medlen ska användas där de mest behövs och så effektivt som möjligt. En viktig del i detta är vårt arbete med anti-korruption.  

Anti-korruption  

Korruption leder till att färre resurser når människor i behov av medicinsk, humanitär hjälp, och försvagar tillgången till och kvaliteten på hälsovård. Korruption som förekommer i humanitära insatser, både på huvudkontorsnivå och projektnivå, underminerar syftet med humanitär hjälp. Läkare Utan Gränser tar ansvar och söker aktivt efter metoder att vara transparenta gentemot våra patienter, våra givare och allmänheten.

Ömsesidigt redovisningsansvar och aktiv transparens både på projekt- och huvudkontorsnivå är väsentligt för att förbättra vår relevans, effektivitet och kvalitet vid våra insatser. Alla fall av korruption måste rapporteras i enlighet med våra interna riktlinjer. Sålunda åtar sig Läkare Utan Gränser att: 

  • Använda våra humanitära, finansiella och materiella resurser för att uppfylla vårt ideella ändamål; 
  • Utföra vårt arbete opartiskt, ärligt och transparent; 
  • Göra allt som står i vår makt för att förebygga, upptäcka och reagera på alla former av missbruk av resurser, vare sig det rör sig om olagligt agerande eller trolöshet mot huvudman, och vare sig det är direkt eller indirekt.  

 

För att leva upp till dessa principer i praktiken (förebygga och hantera händelser som innebär tjänstefel) finns flera mekanismer implementerade: rutiner för internkontoll; extern revision; och visselblåsar-procedur. Det systematiska arbetet med förebyggande åtgärder är väl kommunicerade till anställda. 

Läs mer om ekonomi och hur våra resurser används. 

 

 

Miljö

Alla sektioner av Läkare Utan Gränser har tillsammans undertecknat ett fördrag som erkänner effekterna av klimatförändringarna, samt vårt eget bidrag till detta. Tillsammans med andra Läkare Utan Gränser sektioner i världen har vi lovat att arbeta för att minska koldioxidutsläppen med 50 procent, fram till år 2030, med 2019 som utgångspunkt. Dessutom har Läkare Utan Gränser undertecknat Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) miljöstadgar.  

Läkare Utan Gränser har åtagit sig att minska vår miljöpåverkan genom att ta hänsyn till miljöaspekter i alla beslut om konsumption (el, resor, inköp etc.), med vår miljöpolicy som vägledning. Enhetschefen för den interna verksamheten är ansvarig för att vi som organisation minskar koldioxidutsläppen samt mäter alla koldioxidutsläpp årligen. 

År 2019 bildades Läkare Utan Gränsers så kallade ”Green team” för att driva aktiviteter  som kan göra Läkare Utan Gränser i Sverige mer miljömässigt hållbart. Några exempel på åtgärder som redan vidtagits för att minska utsläppen är: 

Läkare Utan Gränsers resepolicy anger bland annat att inga inrikesresor ska göras med flyg när avståndet är 650 km eller kortare. Särskilt tillstånd krävs för att ta flyg istället för tåg i dessa fall.

Vidare har vi en miljöpolicy som bland annat kräver att vi serverar vegetarisk mat vid alla evenemang för personal och att vi vid upphandlingar beaktar hur våra leverantörer arbetar med hållbarhetsfrågor.

På kontoret har vi stationer för återvinning av olika typer av avfall. Detta hanteras av Returab och varje år sammanställs statistik med mängden återvunnet avfall i kilo tillsammans med den totala minskningen av CO2-utsläpp tack vare återvinningen. 

Det är varje medarbetares ansvar att se till att vi når vårt mål med att minska koldioxidutsläppen men det är vårt Green Team som leder detta arbete. Det finns liknande Green Teams i andra Läkare Utan Gränser-sektioner, vilket gör det möjligt att dela erfarenheter och bästa praxis. Därför arrangeras regelbundet möten med alla Läkare Utan Gränser Green Teams.