Hoppa till huvudinnehåll

En arbetsmiljö byggd på omtanke, respekt och värdighet

En grupp ungdomar och psykologer från Läkare Utan Gränser i staden Guerrero, Mexiko.
Foto: Christopher Rogel Blanquet
En grupp ungdomar och psykologer från Läkare Utan Gränser i staden Guerrero, Mexiko.

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Vi förbinder oss även att se till så att vi inte orsakar lidande och skada bland de utsatta människor som vi arbetar för att stötta.


Att motverka övergrepp, utnyttjande och trakasserier

Vårt mål är att Läkare Utan Gränser ska vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Organisationens ledning har entydigt åtagit sig att motverka övergrepp och förstärka befintliga mekanismer och arbetet för att förebygga och åtgärda eventuella problem. Vi förväntar oss att alla våra medarbetare respekterar våra riktlinjer för ansvarsfullt beteende och följer Läkare Utan Gränsers ”Behavioural Commitments”, eller uppförandekod, samt principerna som är fastslagna i vår internationella charter.

Organisationens integritet upprätthålls av varje enskild medarbetares goda uppförande, på alla platser där vi arbetar, och med full respekt för de omständigheter vi verkar i. För oss innebär detta nolltolerans mot beteende som innebär ett utnyttjande av andras utsatthet eller ett användande av sin position för egen vinning.

Anmälningsmekanismer

Vi har sedan länge haft olika interna anmälningsmekanismer på plats för att främja att alla former av missförhållanden, trakasserier och övergrepp förebyggs, upptäcks, anmäls och hanteras. Genom dessa mekanismer uppmuntras alla våra medarbetare att anmäla oacceptabelt beteende och övergrepp, antingen till ledningen eller via specifika rapporteringskanaler med särskilda e-postadresser utanför organisationens vanliga hierarkier. Likaså uppmuntras utsatta eller vittnen på de platser där vi arbetar att anmäla oacceptabelt beteende till oss, så att vi kan göra en ordentlig undersökning av uppgifterna.

Medvetenhet som första steg

Sedan några år tillbaka pågår en omfattande kampanj inom Läkare Utan Gränser för att öka medvetenheten och informera alla medarbetare om mekanismerna som finns till hands för att anmäla oetiskt beteende. Den informationen har delats genom riktade kommunikationsinsatser, inklusive i tryckta manualer för medarbetare, och sprids genom briefings, projektbesök och vid utbildningstillfällen. Särskilda föreläsningar för ökad medvetenhet organiseras regelbundet inom Läkare Utan Gränser. Vi uppdaterar och förbättrar dessutom regelbundet digitala briefings och lärmoduler som rör uppförande och hantering av övergrepp.

Under de senaste åren har arbetet intensifierades inom alla dessa områden, bland annat genom att anställa fler som arbetar med ansvarsfullt beteende. Vi har även utvecklatde även nya verktyg för att öka kunskapen kring oacceptabelt beteende samt för att förbättra möjligheterna att förebygga och upptäcka sådant beteende. Vi har förbättratförbättrade också datainsamlingen och spridningen av dessa data inom Läkare Utan Gränser. Värt att nämna är att ett ökat allmänt fokus på frågor kring övergrepp och trakasserier sannolikt bidragit till ökad medvetenhet och större benägenhet att rapportera.

Konfidentiell hantering av ärenden

Läkare Utan Gränser anser att det är av särskild vikt att skydda de drabbade och visselblåsare. Vårt mål är att skapa en miljö där man känner sig trygg att inkomma med klagomål, utan att behöva vara orolig för sin säkerhet, sitt jobb eller sin anonymitet.

Läkare Utan Gränsernas främsta prioritet när oacceptabelt beteende rapporteras är säkerheten och hälsan hos de potentiellt utsatta samt hos eventuella visselblåsare. Omedelbara insatser görs för att stötta de drabbade, vilket kan omfatta såväl psykologiskt och medicinskt som rättsligt stöd.

Läkare Utan Gränser respekterar alltid den drabbades beslut om ett fall ska prövas juridiskt eller inte. I händelse av sexuella övergrepp mot minderåriga är det Läkare Utan Gränsers policy att anmäla händelsen, förutsatt att detta är i barnets intresse och att rättsliga procedurer existerar i landet i fråga.

Utmaning att sänka trösklarna för rapportering

Under de senaste åren har vi sett en ökning av antalet anmälningar. Det är uppmuntrande eftersom det betyder att våra utbildningsinsatser gett resultat och våra rapporteringssystem används alltmer. Vi är dock medvetna om att underrapportering fortfarande är ett problem och vi fortsätter att arbeta för att sänka trösklarna. Särskilda insatser behövs när det gäller grupper som sällan skickar in klagomål – här inkluderas lokalt anställda medarbetare i våra projekt, patienter och deras vårdare/anhöriga.

Anledningarna till att vissa grupper underrapporterar om missförhållanden är samma som gäller för samhället i stort. Det handlar om en rädsla för att inte bli trodd på eller oro för möjliga repressalier. I många områden där Läkare Utan Gränser arbetar, som till exempel konfliktområden, finns inget skydd för drabbade av våld eller övergrepp. Befolkningen kan vara i en beroendeställning till extern assistans och det gör att de är mindre benägna att anmäla ett övergrepp. Vi behöver arbeta fortlöpande för att informera och skapa en medvetenhet om Läkare Utan Gränsers policys när det gäller trakasserier och övergrepp samt skapa tillgängliga system för att alla ska kunna göra en anmälan.

Svenska kontoret

På Sverigekontoret arbetar vi aktivt och fortlöpande med att förebygga, utreda och följa upp fall av diskriminering, trakasserier och annan form av kränkande särbehandling i linje med svensk arbetslivslagstiftning och bestämmelser. Vårt fokus ligger på att öka medvetenheten kring oönskade beteenden och det gör vi bland annat genom arbetsplatsträffar där vi informerar, utbildar och diskuterar kring området.

Vi arbetar också med att stärka de riktlinjer och de rutiner som finns i verksamheten gällande rapportering av incidenter. Både genom att säkerställa olika kontaktvägar för rapportering och genom kontinuerlig informationsspridning vid exempelvis nyanställning.

Årlig rapport

Varje år sedan 2019 publicerar vi statistik för inkomna anmälningar om olämpligt beteende. 

Rapport 2019
Rapport 2020
Rapport 2021
Rapport 2022
Rapport 2023

 

Uppdaterad 2024-07-18