Hoppa till huvudinnehåll

Att motverka övergrepp, utnyttjande och trakasserier

En grupp ungdomar och psykologer från Läkare Utan Gränser i staden Guerrero, Mexiko.
Foto: Christopher Rogel Blanquet
En grupp ungdomar och psykologer från Läkare Utan Gränser i staden Guerrero, Mexiko.

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Vi förbinder oss även att se till så att vi inte orsakar lidande och skada bland de utsatta människor som vi arbetar för att stötta.


Att motverka övergrepp, utnyttjande och trakasserier

Vårt mål är att Läkare Utan Gränser ska vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Organisationens ledning har entydigt åtagit sig att motverka övergrepp och förstärka befintliga mekanismer och arbetet för att förebygga och åtgärda eventuella problem. Vi förväntar oss att alla våra medarbetare respekterar våra riktlinjer för ansvarsfullt beteende och följer Läkare Utan Gränsers principer som är fastslagna i vår internationella charter.

Organisationens integritet upprätthålls av varje enskild medarbetares goda uppförande, på alla platser där vi arbetar, och med full respekt för de omständigheter vi verkar i. För oss innebär detta nolltolerans mot beteende som innebär ett utnyttjande av andras utsatthet eller ett användande av sin position för egen vinning.
 

Anmälningsmekanismer

Vi har sedan länge haft olika interna anmälningsmekanismer på plats för att främja att alla former av missförhållanden, trakasserier och övergrepp förebyggs, upptäcks, anmäls och hanteras. Genom dessa mekanismer uppmuntras alla våra medarbetare att anmäla oacceptabelt beteende och övergrepp, antingen till ledningen eller via specifika rapporteringskanaler med särskilda e-postadresser utanför organisationens vanliga hierarkier. Likaså uppmuntras offer eller vittnen på de platser där vi arbetar att anmäla oacceptabelt beteende till oss, så att vi kan göra en ordentlig undersökning av uppgifterna.
 

Medvetenhet som första steg

Sedan några år tillbaka pågår en omfattande kampanj inom Läkare Utan Gränser för att öka medvetenheten och informera alla medarbetare om mekanismerna som finns till hands för att anmäla oetiskt beteende. Den informationen har delats genom riktade kommunikationsinsatser, inklusive i tryckta manualer för medarbetare, och sprids genom briefings, projektbesök och vid utbildningstillfällen. Särskilda föreläsningar för ökad medvetenhet organiseras regelbundet inom Läkare Utan Gränser. Vi uppdaterar och förbättrar dessutom regelbundet digitala briefings och lärmoduler som rör uppförande och hantering av övergrepp.

Under de senaste åren har arbetet intensifierades inom alla dessa områden, bland annat genom en förstärkning av teamen som jobbar med ansvarsfullt beteende. Vi utvecklade även nya verktyg för att öka kunskapen kring oacceptabelt beteende samt för att förbättra möjligheterna att förebygga och upptäcka sådant beteende. Vi förbättrade också datainsamlingen och spridningen av dessa data inom Läkare Utan Gränser. Värt att nämna är att ett ökat allmänt fokus på frågor kring övergrepp och trakasserier sannolikt bidragit till ökad medvetenhet och större benägenhet att rapportera.
 

Konfidentiell hantering av ärenden

Läkare Utan Gränser anser att det är av särskild vikt att skydda de drabbade och visselblåsare. Vårt mål är att skapa en miljö där man känner sig trygg att inkomma med klagomål, utan att behöva vara orolig för sin säkerhet, sitt jobb eller sin anonymitet.

Läkare Utan Gränsernas främsta prioritet när oacceptabelt beteende rapporteras är säkerheten och hälsan hos de potentiellt utsatta samt hos eventuella visselblåsare. Omedelbara insatser görs för att stötta de drabbade, vilket kan omfatta såväl psykologiskt och medicinskt som rättsligt stöd.

Läkare Utan Gränser respekterar alltid den drabbades beslut om ett fall ska prövas juridiskt eller inte. I händelse av sexuella övergrepp mot minderåriga är det Läkare Utan Gränsers policy att anmäla händelsen, förutsatt att detta är i barnets intresse och att rättsliga procedurer existerar i landet i fråga.
 

En stor utmaning: att sänka trösklarna för rapportering

Under de senaste åren har vi sett en ökning av antalet anmälningar. Det är uppmuntrande eftersom det betyder att våra utbildningsinsatser gett resultat och våra rapporteringssystem används alltmer.

Vi fortsätter att arbeta aktivt och uppmuntra medarbetare att rapportera det de ser och vi märker att det krävs en särskild insats när det gäller grupper som sällan skickar in klagomål – här inkluderas lokala medarbetare i våra projekt, patienter i våra projekt och deras vårdare. Vi ser en viss ökning av anmälningar från de här grupperna, vilket är uppmuntrande. Samtidigt är det tydligt att vi har mycket arbete framför oss inom det här området.

Läkare Utan Gränsers personalstyrka utgörs till 80 procent av lokalt anställd programpersonal, vilket borde innebära att de allra flesta anmälningarna kommer från den här gruppen. Men istället handlar det om mindre än hälften av alla anmälningar. Underrapporteringen från den här gruppen är ett område som vi kommer att fokusera på framöver för att säkerställa att gruppen har tillgång till information och vet att de kan agera vid missförhållanden.

Anledningarna till att vissa grupper underrapporterar om missförhållanden är samma som gäller för samhället i stort. Det handlar om en rädsla för att inte bli trodd på eller oro för möjliga repressalier. I många områden där Läkare Utan Gränser arbetar, som till exempel konfliktområden, finns inget skydd för drabbade av våld eller övergrepp. Befolkningen kan vara i en beroendeställning till extern assistans och det gör att de är mindre benägna att anmäla ett övergrepp. Vi behöver arbeta fortlöpande för att informera och skapa en medvetenhet om Läkare Utan Gränsers policys när det gäller trakasserier och övergrepp samt skapa tillgängliga system för att alla ska kunna göra en anmälan.

Att lyckas skapa och upprätthålla en arbetsmiljö fri från övergrepp och trakasserier är en ständig strävan som alla är ansvariga för. Vi förbinder oss även att inte skada de sårbara människor vi strävar efter att hjälpa.

Vi fortsätter att uppmana våra medarbetare, patienter och vem som helst som kommer i kontakt med Läkare Utan Gränser att anmäla alla incidenter av oacceptabelt beteende som de möter.

Under 2020 gjordes ett antal åtgärder för att adressera problemet med underrapportering. Detta inkluderade workshops för att få återkoppling från patienter och vårdare samt utveckling av träningsmoduler för medarbetare.

På Sverigekontoret arbetar Läkare Utan Gränser aktivt och fortlöpande med att förebygga, utreda och följa upp fall av diskriminering, trakasserier och annan form av kränkande särbehandling i linje med svensk arbetslivslagstiftning och bestämmelser. Vårt fokus ligger på att öka medvetenheten kring oönskade beteenden och det gör vi bland annat genom arbetsplatsträffar där vi informerar, utbildar och diskuterar kring området.

Vi arbetar också med att stärka de riktlinjer och de rutiner som finns i verksamheten gällande rapportering av incidenter. Både genom att säkerställa olika kontaktvägar för rapportering men också genom kontinuerlig informationsspridning vid exempelvis nyanställning.
 

Uppdaterade siffror från 2020

Under 2020 hade vi omkring 63 000 medarbetare i hela Läkare Utan Gränser. Vi hade totalt 444 anmälningar om övergrepp och trakasserier, varav 389 anmälningar från våra projekt och 55 anmälningar från våra huvudkontor.

Under 2020 ökade det totala antalet mottagna anmälningar med 22 procent jämfört med året innan. Denna ökning är ett positivt tecken på att Läkare Utan Gränser är på rätt väg med att förstärka och sprida kunskap om tillgängliga rapporteringsmekanismer.

Pandemin har minskat möjligheterna att genomföra fysiska utbildningar med personalen, men desto mer insatser har lagts på digitala utbildningar för att motverka oönskat beteende. Det totala antalet personal som utbildats för att hantera beteendefrågor ökade under 2020 jämfört med föregående år.

Trots fler insatser är underrapportering ett fortsatt problem och särskilt oroande är det begränsade antalet anmälningar från patienter, vårdgivare och samhällsmedborgare. Underrapporteringen från den här gruppen är något att fortsätta fokusera på framöver, för att säkerställa att gruppen har tillgång till information och vet att de kan agera vid missförhållanden.
 

Anmälda fall från vår projektverksamhet

 • 90 procent eller totalt 57 429 av 63 000 medarbetare i hela Läkare Utan Gränser arbetar i våra medicinska humanitära projekt runt om i världen. Under 2020 kom sammanlagt 389 anmälningar in relaterade till denna personalgrupp, jämfört med 318 anmälningar år 2019.
 • Efter genomförd utredning av dessa anmälningar var det 150 fall som bekräftades som olämpligt beteende eller övergrepp, jämfört med 156 fall från föregående år (notera att 15 av dessa anmälningar fortfarande var under utredning när denna sammanställning gjordes).
 • Av anmälningarna klassades 82 som fall av övergrepp, jämfört med 106 bekräftade fall av övergrepp under 2019 (i begreppet ”övergrepp” ingår sexuella övergrepp, mobbning, trakasserier, exploatering, diskriminering och fysiskt våld).
 • Under 2020 avskedades totalt 37 anställda för olika former av bekräftade fall av övergrepp, jämfört med 55 under 2019).
 • Av de 82 fallen var 55 bekräftade fall av sexuella trakasserier, övergrepp eller exploatering, jämfört med 63 fall från 2019. 28 anställda avskedades till följd av detta under 2020.
 • Övriga bekräftade fall bestod av: 14 fall av psykologisk mobbning, åtta fall av maktmissbruk, tre fall av fysiskt våld och två fall av diskriminering.
 • Även 68 fall av olämpligt beteende bekräftades, jämfört med 50 fall under 2019 (olämpligt beteende innebär oacceptabelt ledarskap, olämpliga relationer, uppförande som strider mot normer i den miljö där medarbetaren verkar eller som påverkar teamet negativt. Det omfattar även bruk av illegala substanser som alkohol och droger.)

 

Vi har sett en viss ökning av anmälningar från underrepresenterade grupper, men det återstår fortfarande mycket arbete att göra med denna grupp:

 • Antal anmälda fall av lokalt anställd personal ökade igen från 144 fall under 2019 till 172 fall under 2020. Trots att en ökning kan ses om en liten framgång när det gäller att förbättra medvetenheten och förtroendet bland lokalanställd programpersonal att anmäla, står vi framför ett fortsatt viktigt arbete med tanke på att den lokalt anställda personalen står för 80 procent av hela Läkare Utan Gränsers personalstyrka.
 • Antalet anmälningar från patienter, vårdgivare, samhällsmedborgare och andra externa parter ökade från 20 anmälda fall under 2019 till 23 fall under 2020. Då Läkare Utan Gränser genomför miljontals medicinska konsultationer, samt övriga samhällskontakter som vi har varje år i alla projekt runt om i världen, är det mycket troligt det råder en underrapportering av fall. Befintliga anmälningsmekanismer måste fortsätta anpassas och förbättras för att bättre nå patienter och samhällen där vi bedriver projekt. Detta är särskilt viktigt med bakgrund av den stora utsattheten som många av de människor lever i som Läkare Utan Gränser möter.
   

Anmälda fall från våra kontor

2020 var första året då Läkare Utan Gränser sammanställde anmälda fall från organisationens alla huvudkontor (icke-operativa kontor) runt om i världen, och inte bara anmälda fall från de humanitära medicinska projekten. Runt 10 procent (5 596 anställda) av Läkare Utan Gränsers totala personalstyrka är baserade vid dessa olika internationella kontor. Att vi tidigare inte har sammanställt de sifforna innebär att vi inte har haft en fullgod överblick samt att jämförande siffror från föregående år inte finns tillgängliga. Försök att standardisera rapporteringen har gjorts, men det är värt att notera att dessa uppgifter är baserade på ett stort antal olika juridiska och personalrelaterade processer vilket innebär att harmonisera dem är en utmaning.

 • Från de 37 huvudkontoren rapporterades 55 fall in under 2020. Fallen rapporterades antingen in via chefer eller kontorens rapporteringsmekanismer.
 • Efter genomförda utredningar bekräftades 38 fall som antingen övergrepp (20) eller olämpligt beteende (18). Det resulterade i att 20 personer antingen avskedades eller fick andra sanktioner som exempelvis formella varningar.

 

Att uppnå och upprätthålla en arbetsmiljö fri från övergrepp och trakasserier är en ständig strävan som vi alla är ansvariga för. Vi förbinder oss även att inte skada människor som vi är där för att hjälpa.

Som arbetsgivare fortsätter vi att satsa på utbildning inom området och framförallt att uppmana vår personal, våra patienter eller andra som kommer i med Läkare Utan Gränser att rapportera eventuellt olämpligt beteende så vi kan komma till bukt med problem och skapa en säker arbetsplats.