Hoppa till huvudinnehåll

Att motverka övergrepp, utnyttjande och trakasserier

En grupp ungdomar och psykologer från Läkare Utan Gränser i staden Guerrero, Mexiko.
En grupp ungdomar och psykologer från Läkare Utan Gränser i staden Guerrero, Mexiko.
Foto: Christopher Rogel Blanquet

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Vi förbinder oss även att se till så att vi inte orsakar lidande och skada bland de utsatta människor som vi strävar efter att hjälpa.

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Organisationens ledning har entydigt åtagit sig att motverka övergrepp och förstärka befintliga mekanismer och arbetet för att förebygga och åtgärda eventuella problem. Vi förväntar oss att alla våra medarbetare respekterar våra riktlinjer för ansvarsfullt beteende och följer Läkare Utan Gränsers principer som är fastslagna i vår internationella charter.

Organisationens integritet upprätthålls av varje enskild medarbetares goda uppförande, på alla platser där vi arbetar, och med full respekt för de omständigheter vi verkar i. För oss innebär detta nolltolerans mot beteende som innebär ett utnyttjande av andras utsatthet eller ett användande av sin position för egen vinning.

Anmälningsmekanismer

Vi har sedan länge haft olika interna anmälningsmekanismer på plats för att främja att alla former av missförhållanden, trakasserier och övergrepp förebyggs, upptäcks, anmäls och hanteras. Genom dessa mekanismer uppmuntras alla våra medarbetare att anmäla oacceptabelt beteende och övergrepp, antingen till ledningen eller via specifika rapporteringskanaler med särskilda e-postadresser utanför organisationens vanliga hierarkier. Likaså uppmuntras offer eller vittnen på de platser där vi arbetar att anmäla oacceptabelt beteende till oss, så att vi kan göra en ordentlig undersökning av uppgifterna.

Medvetenhet som första steg

Sedan några år tillbaka pågår en omfattande kampanj inom Läkare Utan Gränser för att öka medvetenheten och informera alla medarbetare om mekanismerna som finns till hands för att anmäla oetiskt beteende. Den informationen har delats genom riktade kommunikationsinsatser, inklusive i tryckta manualer för medarbetare, och sprids genom briefings, fältbesök och vid utbildningstillfällen. Särskilda föreläsningar för ökad medvetenhet organiseras regelbundet inom Läkare Utan Gränser. Vi uppdaterar och förbättrar dessutom regelbundet digitala briefings och lärmoduler som rör uppförande och hantering av övergrepp.

Under 2018 intensifierades arbetet inom alla dessa områden, bland annat genom en förstärkning av teamen som jobbar med ansvarsfullt beteende. Vi utvecklade även nya verktyg för att öka kunskapen kring oacceptabelt beteende samt för att förbättra möjligheterna att förebygga och upptäcka sådant beteende. Vi förbättrade också datainsamlingen och spridningen av dessa data inom Läkare Utan Gränser. Värt att nämna är att ett ökat allmänt fokus på frågor kring övergrepp och trakasserier sannolikt bidragit till ökad medvetenhet och större benägenhet att rapportera.

Konfidentiell hantering av ärenden

Läkare Utan Gränser anser att det är av särskild vikt att skydda de drabbade och visselblåsare. Vårt mål är att skapa en miljö där man känner sig trygg att inkomma med klagomål, utan att behöva vara orolig för sin säkerhet, sitt jobb eller sin anonymitet.

Läkare Utan Gränsernas främsta prioritet när oacceptabelt beteende rapporteras är säkerheten och hälsan hos de potentiellt utsatta samt hos eventuella visselblåsare. Omedelbara insatser görs för att stötta de drabbade, vilket kan omfatta såväl psykologiskt och medicinskt som rättsligt stöd.

Läkare Utan Gränser respekterar alltid den drabbades beslut om ett fall ska prövas juridiskt eller inte. I händelse av sexuella övergrepp mot minderåriga är det Läkare Utan Gränsers policy att anmäla händelsen, förutsatt att detta är i barnets intresse och att rättsliga procedurer existerar i landet i fråga.

En stor utmaning: att sänka trösklarna för rapportering

Sedan 2017 har vi sett en ökning av antalet anmälningar. Det är uppmuntrande eftersom det betyder att vårt rapporteringssystem används alltmer. Vi har sett en minskning av antalet fall som rapporterats om man jämför 2019 med 2018. Det handlar om 10 procent och vi tror att minskningen delvis beror på att ett stort antal fall från tidigare år anmäldes under 2018 men också om att vi vår ökade kommunikation när det gäller just övergrepp och trakasserier har gett resultat.

Vi behöver fortsätta att uppmuntra medarbetare att rapportera det de ser och vi märker att det krävs en särskild insats när det gäller grupper som sällan skickar in klagomål – här inkluderas lokala medarbetare, patienter i våra projekt och deras vårdare. Under 2019 har vi sett en ökning av anmälningar från de här grupperna, vilket är uppmuntrande. Samtidigt är det tydligt att vi har mycket arbete framför oss inom det här området.

Uppdatering 2019

Under 2019 hade vi omkring 65 000 medarbetare i hela Läkare Utan Gränser. Fler än 90 procent av dem arbetade i fältprojekt. Vi hade totalt 322 anmälningar om övergrepp och trakasserier, vilket är 34 färre än föregående år. Anmälningarna berör inte våra huvudkontor utan är fokuserade på våra fältprojekt.

När anmälningarna utreddes konstaterades att 154 handlade om övergrepp eller olämpligt beteende jämfört med 134 under 2018. 104 fall kvalificeras som övergrepp under 2019 jämfört med 78 fall under 2018 (i begreppet ”övergrepp” ingår sexuella övergrepp, trakasserier, diskriminering och fysiskt våld). 57 medarbetare avskedades för övergrepp under 2019 jämfört med 52 under 2018.

Av de 104 fallen av övergrepp handlade 63 fall om sexuella trakasserier, övergrepp eller utnyttjande, vilket är en ökning med 4 fall jämfört med året innan. 37 medarbetare avskedades av ovan nämnda orsaker jämfört med 36 under 2018.

Vi såg en minskning av fall som handlade om olämpligt beteende. Under 2019 var det 50 i jämförelse med 2018 då det var 56 (olämpligt beteende innebär oacceptabelt ledarskap, olämpliga relationer, uppförande som strider mot normer i den miljö där medarbetaren verkar eller som påverkar teamet negativt. Det omfattar även bruk av illegala substanser som alkohol och droger.)

Det är uppmuntrande att se en ökning av anmälningar från grupper som varit underrepresenterade i de här sammanhangen samtidigt som vi ser en 10 procentig minskning av det totala antalet anmälningar i jämförelse med 2018. Samtidigt är det viktigt att notera att lokalanställda utgör 90 procent av Läkare Utan Gränsers anställda. Detta borde innebära att de allra flesta anmälningarna kommer från den här gruppen. Men istället handlar det om 45 procent, det vill säga mindre än hälften av alla anmälningar. Antalet klagomål från patienter och vårdare har också ökat från 13 under 2018 till 19 under 2019. Det är viktigt att notera att antalet anmälningar från den här gruppen är väldigt få. Underrapporteringen från den här gruppen är ett område som vi kommer att fokusera på framöver för att säkerställa att gruppen har tillgång till information och vet att de kan agera vid missförhållanden. Under 2019 gjordes ett antal åtgärder för att adressera problemet med underrapportering. Detta inkluderade workshops för att få återkoppling från patienter och vårdare samt utveckling av träningsmoduler för medarbetare.

Anledningarna till att vissa grupper underrapporterar om missförhållanden är samma som gäller för samhället i stort. Det handlar om en rädsla för att inte bli trodd på eller oro för möjliga repressalier. I många områden där Läkare Utan Gränser arbetar, som till exempel konfliktområden, finns inget skydd för drabbade av våld eller övergrepp. Befolkningen kan vara i en beroendeställning till extern assistans och det gör att de är mindre benägna att anmäla ett övergrepp. Vi behöver arbeta fortlöpande för att informera och skapa en medvetenhet om Läkare Utan Gränsers policys när det gäller trakasserier och övergrepp samt skapa tillgängliga system för att alla ska kunna göra en anmälan.

Att lyckas skapa och upprätthålla en arbetsmiljö fri från övergrepp och trakasserier är en ständig strävan som alla är ansvariga för. Vi förbinder oss även att inte skada de sårbara människor vi strävar efter att hjälpa.

Vi fortsätter att uppmana våra medarbetare, patienter och vem som helst som kommer i kontakt med Läkare Utan Gränser att anmäla alla incidenter av oacceptabelt beteende som de möter.

På Sverigekontoret arbetar Läkare Utan Gränser aktivt och fortlöpande med att förebygga, utreda och följa upp fall av diskriminering, trakasserier och annan form av kränkande särbehandling i linje med svensk arbetslivslagstiftning och bestämmelser. Vårt fokus ligger på att öka medvetenheten kring oönskade beteenden och det gör vi bland annat genom arbetsplatsträffar där vi informerar, utbildar och diskuterar kring området. Vi arbetar också med att stärka de riktlinjer och de rutiner som finns i verksamheten gällande rapportering av incidenter. Både genom att säkerställa olika kontaktvägar för rapportering men också genom kontinuerlig informationsspridning vid exempelvis nyanställning och regelbundna arbetsplatsträffar kring dessa riktlinjer och rutiner.