Hoppa till huvudinnehåll

Att motverka övergrepp, utnyttjande och trakasserier

En av Läkare Utan Gränsers psykologer med en grupp flickor i Acapulco, Mexiko.
En grupp ungdomar och psykologer från Läkare Utan Gränser i staden Guerrero, Mexiko.
Foto: Christopher Rogel Blanquet

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Vi förbinder oss även att se till så att vi inte orsakar lidande och skada bland de utsatta människor som vi strävar efter att hjälpa.

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Organisationens ledning har entydigt åtagit sig att motverka övergrepp och förstärka våra befintliga mekanismer och vårt arbete för att förebygga och åtgärda eventuella problem. Detta innebär att förbättra möjligheterna att anmäla händelser på alla nivåer inom organisationen och att erbjuda stöd till drabbade och visselblåsare.

Organisationens integritet upprätthålls av varje enskild medarbetares goda uppförande, på alla platser där vi arbetar, och med full respekt för de samhällen vi verkar i.

Vi förväntar oss att alla våra medarbetare respekterar vår etiska kod och följer Läkare Utan Gränsers principer som är fastslagna i vår internationella charter – där vår roll är att bistå människor i nöd. 

För oss innebär detta nolltolerans mot medarbetare som genom sitt beteende utnyttjar andras utsatthet eller använder sin position för egen vinning. Vi accepterar heller inte fysiska eller psykiska övergrepp mot enskilda, sexuella trakasserier, sexuella relationer med minderåriga, eller annat beteende som inte respekterar människans värdighet.

Anmälningsmekanismer

Vi har sedan länge haft olika interna anmälningsmekanismer på plats för att främja att alla former av missförhållanden, trakasserier och övergrepp förebyggs, upptäcks, anmäls och hanteras. Genom dessa mekanismer uppmuntras alla våra medarbetare att anmäla oönskat beteende och övergrepp, antingen till ledningen eller via specifika rapporteringskanaler med särskilda e-postadresser utanför organisationens hierarki. Likaså uppmuntras offer eller vittnen i de samhällen vi verkar i att anmäla dåligt uppförande till oss, så att vi kan göra en ordentlig undersökning av uppgifterna.

Medvetenhet som första steg

Sedan några år tillbaka har det pågått en omfattande kampanj för att öka medvetenheten inom Läkare Utan Gränser och informera alla medarbetare om mekanismerna som finns till hands för att anmäla oetiskt beteende. Den informationen har delats genom riktade kommunikationsinsatser, inklusive i tryckta manualer för medarbetare, och sprids genom briefings, fältbesök och vid utbildningstillfällen. Särskilda föreläsningar för ökad medvetenhet organiseras även regelbundet i fält.  Vi uppdaterar och förbättrar dessutom regelbundet de digitala briefings och läromoduler som rör uppförande och hantering av övergrepp.

Läkare Utan Gränser anser att det är av särskild vikt att skydda offer och visselblåsare. Vårt mål är att skapa en miljö där man känner sig trygg att inkomma med klagomål, utan att behöva vara orolig för sin säkerhet, sitt jobb eller sin anonymitet. Detta är ett kontinuerligt arbete som kräver konstant uppföljning och tillräckliga resurser.

Ett oönskat beteende definierar vi som ett beteende med en omedelbar eller potentiell påverkan på de inblandades hälsa eller välmående, eller våra patienters och deras vårdgivares, eller medarbetares säkerhet.

Konfidentiell hantering av ärenden

Läkare Utan Gränsernas största prioritet när oönskat beteende rapporteras är säkerheten för och hälsan hos de potentiella offren och visselblåsaren. Omedelbara insatser görs för att stödja offret, vilket kan omfatta såväl psykologiskt och medicinskt som rättsligt stöd.

Läkare Utan Gränser strävar efter att alltid behandla dessa ärenden konfidentiellt. Detta är avgörande för de offer och/eller vittnen som lämnar sitt samtycke till de åtgärder vi tar för att undersöka uppgifterna. I vissa fall tillsätts utredningar för att fastställa fakta, vidta lämpliga åtgärder, genomföra sanktioner och föreslå förebyggande åtgärder. Konsekvenser för inblandad personal på Läkare Utan Gränser kan sträcka sig från officiella varningar och obligatoriska kurser, till avstängning eller uppsägning.

Läkare Utan Gränser respekterar alltid offrets beslut om ett fall ska prövas juridiskt eller inte. I händelse av sexuella övergrepp mot minderåriga är det Läkare Utan Gränsers policy att anmäla händelsen, förutsatt att detta är i barnets intresse och att rättsliagaprocedurer existerar i landet i fråga. 

Den främsta utmaningen: att sänka trösklarna för rapportering

Även om vi genom våra anmälningsmekanismer sett en stadig ökning av antalet rapporterade fall, är det troligt att antalet fall fortfarande är underrapporterade.

Under 2017 hade vi fler än 40 000 medarbetare i fält. Av dessa medarbetare mottog våra huvudkontor 146 anmälningar och varningar. Dessa rörde olika typer av oönskat beteende såsom maktmissbruk, diskriminering, trakasserier och annat. Siffran omfattar inte fall som behandlas direkt av fältpersonal utan att rapporteras till något huvudkontor.

Interna utredningar vid huvudkontoren identifierade 24 av fallen som sexuella övergrepp eller trakasserier. I två av dessa fall handlade det om Läkare Utan Gränser-personal som begick övergrepp mot ej anställda (patienter eller medlemmar ur lokalsamhället). Totalt avskedades 19 personer som var inblandade i de 24 fallen av sexuella trakasserier eller övergrepp. Övriga anställda fick andra slags påföljder, till exempel varning eller avstängning.

För Läkare Utan Gränser är det oerhört viktigt att sänka  alla potentiella trösklar för rapportering som kan finnas för de som vill anmäla olämpligt beteende, och detta förblir en av våra största utmaningar idag. Vi anstränger oss kontinuerligt för att öka medvetenheten om samt förstärka organisationens befintliga anmälningsmekanismer.

Anledningarna till underrapporteringen i vår organisation speglar troligen läget i samhället i stort, såsom rädsla att inte bli trodd, rådande stigma och potentiella följder. Detta gäller i ännu större utsträckning i många krisområden där Läkare Utan Gränser finns på plats, exempelvis konfliktområden, där det ofta råder en generell brist på skyddsmekanismer för offer, höga nivåer av allmänt våld och straffrihet, och där befolkningen kan vara totalt beroende av hjälp utifrån. Antalet medarbetare, den höga personalomsättningen och mångfalden bland våra medarbetare kräver en fortlöpande ansträngning att informera och skapa medvetenhet kring Läkare Utan Gränsers regler rörande trakasserier och övergrepp, samt om våra befintliga anmälningsmekanismer.

Vår främsta prioritet är att förstärka våra anmälningsmekanismer och att arbeta för att alla - från besökare till våra huvudkontor till medlemmar i lokalsamhällen och patienter - är medvetna om att dessa mekanismer finns och hur de kan använda sig av dem, samt att alltid skydda offer och visselblåsare.

Att uppnå och upprätthålla en arbetsmiljö fri från övergrepp och trakasserier är ett ständigt pågående arbete som vi tillsammans bär ansvaret för. Vi förbinder oss även att se till så att vi inte orsakar lidande och skada bland de utsatta människor som vi strävar efter att hjälpa.