Hoppa till huvudinnehåll

Att motverka övergrepp, utnyttjande och trakasserier

En grupp ungdomar och psykologer från Läkare Utan Gränser i staden Guerrero, Mexiko.
En grupp ungdomar och psykologer från Läkare Utan Gränser i staden Guerrero, Mexiko.
Foto: Christopher Rogel Blanquet

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Vi förbinder oss även att se till så att vi inte orsakar lidande och skada bland de utsatta människor som vi strävar efter att hjälpa.

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp. Organisationens ledning har entydigt åtagit sig att motverka övergrepp och förstärka befintliga mekanismer och arbetet för att förebygga och åtgärda eventuella problem. Vi förväntar oss att alla våra medarbetare respekterar våra riktlinjer för ansvarsfullt beteende och följer Läkare Utan Gränsers principer som är fastslagna i vår internationella charter.

Organisationens integritet upprätthålls av varje enskild medarbetares goda uppförande, på alla platser där vi arbetar, och med full respekt för de omständigheter vi verkar i. För oss innebär detta nolltolerans mot beteende som innebär ett utnyttjande av andras utsatthet eller ett användande av sin position för egen vinning.

Anmälningsmekanismer

Vi har sedan länge haft olika interna anmälningsmekanismer på plats för att främja att alla former av missförhållanden, trakasserier och övergrepp förebyggs, upptäcks, anmäls och hanteras. Genom dessa mekanismer uppmuntras alla våra medarbetare att anmäla oacceptabelt beteende och övergrepp, antingen till ledningen eller via specifika rapporteringskanaler med särskilda e-postadresser utanför organisationens vanliga hierarkier. Likaså uppmuntras offer eller vittnen på de platser där vi arbetar att anmäla oacceptabelt beteende till oss, så att vi kan göra en ordentlig undersökning av uppgifterna.

Medvetenhet som första steg

Sedan några år tillbaka pågår en omfattande kampanj inom Läkare Utan Gränser för att öka medvetenheten och informera alla medarbetare om mekanismerna som finns till hands för att anmäla oetiskt beteende. Den informationen har delats genom riktade kommunikationsinsatser, inklusive i tryckta manualer för medarbetare, och sprids genom briefings, fältbesök och vid utbildningstillfällen. Särskilda föreläsningar för ökad medvetenhet organiseras regelbundet inom Läkare Utan Gränser. Vi uppdaterar och förbättrar dessutom regelbundet digitala briefings och lärmoduler som rör uppförande och hantering av övergrepp.

Under 2018 intensifierades arbetet inom alla dessa områden, bland annat genom en förstärkning av teamen som jobbar med ansvarsfullt beteende. Vi utvecklade även nya verktyg för att öka kunskapen kring oacceptabelt beteende samt för att förbättra möjligheterna att förebygga och upptäcka sådant beteende. Vi förbättrade också datainsamlingen och spridningen av dessa data inom Läkare Utan Gränser. Värt att nämna är att ett ökat allmänt fokus på frågor kring övergrepp och trakasserier sannolikt bidragit till ökad medvetenhet och större benägenhet att rapportera.

Konfidentiell hantering av ärenden

Läkare Utan Gränser anser att det är av särskild vikt att skydda de drabbade och visselblåsare. Vårt mål är att skapa en miljö där man känner sig trygg att inkomma med klagomål, utan att behöva vara orolig för sin säkerhet, sitt jobb eller sin anonymitet.

Läkare Utan Gränsernas främsta prioritet när oacceptabelt beteende rapporteras är säkerheten och hälsan hos de potentiellt utsatta samt hos eventuella visselblåsare. Omedelbara insatser görs för att stötta de drabbade, vilket kan omfatta såväl psykologiskt och medicinskt som rättsligt stöd.
Läkare Utan Gränser respekterar alltid den drabbades beslut om ett fall ska prövas juridiskt eller inte. I händelse av sexuella övergrepp mot minderåriga är det Läkare Utan Gränsers policy att anmäla händelsen, förutsatt att detta är i barnets intresse och att rättsliga procedurer existerar i landet i fråga.

En stor utmaning: att sänka trösklarna för rapportering

Jämfört med 2017 visar siffrorna för 2018 en ökning av antalet rapporterade fall av oacceptabelt beteende. Ändå är det verkliga antalet fall troligen avsevärt högre, vilket beror på en kombination av fortsatt underrapportering och svårigheter med datainsamlingen. Vi hoppas dock att siffrorna är en indikation på att uppmärksamheten kring oacceptabelt beteende har gjort det lättare för många att träda fram.

Under 2018 hade Läkare Utan Gränser fler än 43 000 medarbetare i fält. Vi såg en betydande ökning av antalet varningar och anmälningar under året, med totalt 356 klagomål vilket kan jämföras med 182 under 2017. Siffrorna rör enbart fall i fält och inkluderar inte huvudkontoren.

Efter granskning har Läkare Utan Gränser kunnat bekräfta att 134 av de inrapporterade klagomålen var fall av övergrepp eller olämpligt beteende (83 under 2017). I siffrorna ingår 78 fall av övergrepp, jämfört med 61 fall 2017. (I begreppet ”övergrepp” ingår sexuella övergrepp, trakasserier och utnyttjande, maktmissbruk, psykologiska trakasserier, diskriminering och fysiskt våld). Sammanlagt avskedades 52 anställda till följd av någon form av övergrepp under 2018 (58 avskedanden 2017).

Av de 78 fallen av övergrepp ingick 59 fall av sexuella övergrepp, trakasserier eller utnyttjande, vilket är en ökning från 32 fall 2017. 36 anställda avskedades för den här typen av övergrepp under 2018, jämfört med 20 under 2017.

Bland de bekräftade fallen fanns även 56 fall av olämpligt beteende, att jämföra med 22 fall 2017. Exempel på olämpligt beteende är oacceptabelt ledarskap, olämpliga relationer, uppförande som strider mot normer i den miljö där vi verkar eller som påverkar teamet negativt. Det omfattar även bruk av illegala substanser som alkohol och droger.

För Läkare Utan Gränser är det oerhört viktigt att sänka alla potentiella trösklar för rapportering som kan finnas för de som vill anmäla olämpligt beteende. Vi fortsätter därför att uppmana medarbetare, patienter och alla andra som kommer i kontakt med Läkare Utan Gränser att rapportera alla incidenter av olämpligt beteende.

Anledningarna till underrapporteringen i vår organisation speglar troligen läget i samhället i stort, såsom rädsla att inte bli trodd, rådande stigma och potentiella följder. Detta gäller i ännu större utsträckning i många krisområden där Läkare Utan Gränser arbetar, exempelvis konfliktområden där det ofta råder en generell brist på skyddsmekanismer för offer, höga nivåer av allmänt våld och straffrihet, och där befolkningen kan vara totalt beroende av hjälp utifrån. Antalet medarbetare, den höga personalomsättningen och mångfalden bland våra medarbetare kräver en fortlöpande ansträngning att informera och skapa medvetenhet kring Läkare Utan Gränsers regler rörande trakasserier och övergrepp, samt om våra befintliga anmälningsmekanismer.

Att uppnå och upprätthålla en arbetsmiljö fri från övergrepp och trakasserier är ett ständigt pågående arbete som vi tillsammans bär ansvaret för. Vi förbinder oss även att se till så att vi inte orsakar lidande och skada bland de utsatta människor som vi strävar efter att hjälpa.

Tillägg angående siffrorna: Genom förbättrad datainsamling och –sammanställning har siffrorna för 2017 uppdaterats. Detta har fått till följd att antalet klagomål har visat sig vara högre än vad som tidigare rapporterats, 183 istället för 146. Även antalet bekräftade fall har ökat något. Några fall som rapporterats 2018 är fortfarande under utredning vilket innebär att den slutgiltiga siffran kan komma att justeras något.


På Sverigekontoret arbetar Läkare Utan gränser aktivt och fortlöpande med att förebygga, utreda och följa upp fall av diskriminering, trakasserier och annan form av kränkande särbehandling i linje med svensk arbetslivslagstiftning och bestämmelser. 
I linje med aktiviteter som nämns ovan ligger vårt fokus vid att öka medvetenheten kring oönskade beteenden och det gör vi bland annat genom arbetsplatsträffar där vi informerar, utbildar och diskuterar kring området. Vi arbetar också med att stärka de riktlinjer och rutiner som finns i verksamheten gällande rapportering av incidenter. Både genom att säkerställa olika kontaktvägar för rapportering men också genom kontinuerlig informationsspridning vid exempelvis nyanställning och regelbundna arbetsplatsträffar kring dessa riktlinjer och rutiner.