Hoppa till huvudinnehåll

Ormbett

En flicka på en sjukhussäng med ett bandagerat ben
Foto: Fanny Hostettler
Trettonåriga Arnal Lual, i Sydsudan, blev biten av en giftorm när hon lekte utanför sitt hur. Hon fick motgift och genomgick flera operationer på Agok sjukhus.

Ormbett dödar mer än 100 000 människor varje år. Begränsad tillgång till motgift av hög kvalitet är det största hindret för att överleva ett ormbett.

Varje år blir ungefär 2,7 miljoner människor världen över bitna av giftormar. Av dessa måste omkring 400 000 amputeras eller tvingas leva med en bestående funktionsnedsättning. I Afrika söder om Sahara dör uppskattningsvis 20 000 människor varje år till följd av ormbett.

Läs mer: Ormar dödar fler än minor – motgift är "inte lönsamt"

Läkare Utan Gränser arbetar för att förbättra tillgången till ett effektivare motgift som är mer överkomligt i pris. Under 2019 vårdade vi 6 500 personer som blivit ormbitna.

Orsak och utbredning

De flesta som blir ormbitna bor i tropiska eller subtropiska länder där giftormar är vanligt förekommande. Jordbruksarbetare, barn och människor som bor på landsbygden löper störst risk. Det största antalet fall som vi noterat bor i Centralafrikanska Republiken, Sydsudan, Etiopien och Jemen.

I många av de områden där ormbett är vanligt förekommande saknas tillgång till medicinsk vård. Det kan bero på flera orsaker; att det är brist på effektiva motgift till ett överkomligt pris, att vårdpersonalen saknar tillräcklig utbildning och att det saknas ambulanser för att snabbt kunna transportera patienter till sjukhus. Ett annat skäl är att en del tvivlar på att det finns effektiva motgift eftersom det på marknaden förekommer produkter av dålig kvalitet.

På begäran från medlemsstater i FN har WHO klassificerat förgiftning till följd av ormbett som en högprioriterad försummad tropisk sjukdom.

Symtom

Ett tidigt tecken på att ha blivit ormbiten är bitmärket från ormen som syns som två tydliga små sår. Det kan vara svårt att veta vilken orm som orsakat bettet men vårdpersonal ska konsulteras så snart som möjligt för att avgöra vilken behandling som bör sättas in.

Ormgiftet har ofta unika egenskaper, beroende på vilken art ormen tillhör. Men hur gifter verkar kan delas in i tre huvudgrupper;

 • Ormgift som attackerar cellerna, som orsakar koagulationsrubbning eller som attackerar det centrala nervsystemet. Det gift som attackerar cellerna orsakar snabb och plågsam svullnad vilket i sin tur kan leda till nekros, att vävnaden dör. Hela kroppsdelar kan drabbas och det är särskilt allvarligt om svullnaden drabbar luftvägarna.
   
 • Giftet som orsakar koagulationsrubbning gör att blödningsrisken ökar, inte bara från bettet utan även från andra sår och slemhinnor. Det kan också leda till spontana blödningar med cirkulationssvikt och kramper som följd.
   
 • Giftet som drabbar det centrala nervsystemet kan orsaka känselnedsättning, ökad svettning och utsöndring av saliv, hängande ögonlock och talsvårigheter. I allvarliga fall kan personen som blivit biten uppleva käkstelhet och andningssvårigheter följt av förlamning och andningssvikt eftersom andningsmusklerna slutar att fungera.
   

Utöver detta kan ormgiftet också leda till lågt blodtryck, förhöjd hjärtrytm, ryggsmärta, kräkningar och diarréer.

Tillgång till behandling

Begränsad tillgång till motgift av hög kvalitet är det största hindret för att överleva ett ormbett.
 

 • På avlägsna platser kan det ta flera timmar att ta sig till en vårdinrättning och ofta saknas det motgift.
 • I vissa regioner är tillgängliga läkemedel ofta ineffektiva eller inte specifika för just de ormar som är vanligast i området.
 • Motgift av låg kvalitet kan ge livshotande biverkningar som exempelvis anafylaxi - en extrem allergisk reaktion.
   

På grund av detta har Läkare Utan Gränsers projekt i drabbade områden stora lager av motgift av hög kvalitet som är specifikt för de olika ormarna som finns i just det området.

De höga priserna på motgift utgör ett stort hinder för tillgång till behandling och människor tvingas skuldsätta sig eller avsluta behandlingen i förtid. Alternativet blir kanske att köpa billigare motgift med låg kvalitet eller att besöka en traditionell helare som saknar utbildning, vilket ytterligare riskerar att försämra personens hälsa.

Det här leder till en ond cirkel. Höga priser tvingar människor att köpa billigt motgift av låg kvalitet, vilket kan skapa en generell misstro mot behandlingen. Misstron leder till en minskad efterfrågan av läkemedel av hög kvalitet vilket gör att läkemedelsproducenterna antingen höjer priserna eller slutar producera läkemedlet helt och hållet.

I maj 2019 lanserade WHO en strategi för att förebygga och övervaka förgiftning orsakat av ormbett. Målet är att halvera antalet dödsfall och funktionsnedsättningar från ormbett fram till 2030. Läkare Utan Gränser välkomnar initiativet men vi uppmanar regeringar och givarländer att agera genast för att garantera gratis sjukvård av hög kvalitet till personer som drabbats av ormbett.
 

Läs mer om ämnet:
 

Rapporten: Time to strike back at snakebite and end the antivenom access crisis

Rapporten: Snakebites slither under the public health radar