Hoppa till huvudinnehåll

Manual för psykosocialt stöd till asylsökande

Foto: Karin Ekholm/Läkare Utan Gränser
Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med kulturtolken Basel Sief.

Den här manualen ger en praktisk översikt av Läkare Utan Gränsers interventionsmodell för psykosocialt stöd, som implementerades i ett projekt för asylsökande i Sverige mellan augusti 2016 och augusti 2017. 

Modellen bygger på Läkare Utan Gränsers långa erfarenhet av insatser för flyktingars, migranters och asylsökandes psykiska hälsa världen över, men har anpassats till en svensk kontext och vävts samman med kunskap och verktyg från andra relevanta aktörer.

Modellen har ett preventivt fokus och är inriktad på asylsökandes förmåga till återhämtning och att klara av påfrestningar. Den grundläggande principen är att psykosocialt stöd i ett tidigt skede kan förbättra individens psykiska välmående och förhindra att psykisk ohälsa förvärras. För att åstadkomma detta innehåller modellen en rad olika typer av kompletterande stöd, som screening av psykisk ohälsa, individuella stödsamtal, gruppstöd samt psykosociala aktiviteter.

Manualen består av 14 kapitel. De första tre kapitlen ger en allmän översikt av psykisk hälsa hos asylsökande, det svenska hälso- och sjukvårdssystemet samt en beskrivning av modellen. Kapitel 4–13 beskriver de psykosociala aktiviteter som modellen är uppbyggd av. Kapitel 14 handlar om psykosocialt stöd till personal och volontärer.

Manualen är framtagen för att vara en vägledning och inspiration för personer som arbetar med att ge psykosocialt stöd till asylsökande med lindriga till måttliga symptom på psykisk ohälsa. Det kan exempelvis vara personal inom hälso- och sjukvård eller socialtjänsten – som i denna manual motsvaras av rådgivare och kulturtolkar (se kapitel 4 för yrkesbakgrund och ansvarsområden).

En del kapitel kan även användas av personer som arbetar på volontärbasis med att ge stöd till asylsökande, som exempelvis kapitel 8 om psykologisk första hjälpen, kapitel 11 om psykosociala aktiviteter samt kapitel 14 om psykosocialt stöd till personal och volontärer.

Tanken är att manualen ska kunna användas i sin helhet men även att varje aktivitetskapitel ska kunna användas för sig. Flera kapitel hänvisar dock till kapitel 4 som handlar om screening av psykisk ohälsa, bland annat de kapitel som behandlar rådgivarnas och kulturtolkarnas roll, förberedelser samt särskilda hänsynstaganden.

Förhoppningen är att Läkare Utan Gränsers interventionsmodell ska kunna implementeras av aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänsten, civilsamhällesorganisationer och myndigheter för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande i Sverige. Manualen är ett verktyg för att underlätta implementerandet av modellen, eller valda delar av den.

Projektet i Sverige 

Läkare Utan Gränser drev mellan augusti 2016 och augusti 2017 ett projekt med fokus på psykosocialt stöd till asylsökande i Sverige i Skaraborg. Läkare Utan Gränser gav under projektets gång psykosocialt stöd till över 500 personer vid fyra anläggningsboenden och nio HVB-hem i Skaraborgs län. Projektet utmynnade även i rapporten ”Ett liv i limbo” som lanserades i januari 2018 och innehåller slutsatser och rekommendationer.