Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Etiopen arbetar vi bland annat med mödravård, behandling av sjukdomen kala azar och hjälp till flyktingar från Somalia och Sydsudan.

I västra Etiopien arbetar vi att tillsammans med lokala myndigheter med att hjälpa flyktingar från Sydsudan. Bland annat vaccinerade vi över 3 000 barn mot mässling eller hjärnhinneinflammation.

Etiopien

Omkring 200 000 människor som flytt undan inbördeskriget i Sydsudan tog sig under 2014 över gränsen till västra Etiopien.

Varför arbetar vi i Etiopien?

 • Väpnad konflikt
 • Epidemier

Den långa flykten, som skett till fots utan tillräckligt med mat och vatten, gjorde att många var sjuka och undernärda då de kom fram. Sedan februari i fjol har Läkare Utan Gränser i Gambellaregionen haft team vid enkla vårdmottagningar i transitläger och på flera platser nära gränsen. Vi har också haft mobila kliniker. I ett av lägren startade vi ett program där vi hade öppenvård, gjorde akutinsatser, behandlade undernäring och hade mödravård. Vi hade också uppsökande verksamhet för att nå människor i behov av medicinsk hjälp. Lägret ligger i ett område som lätt drabbas av översvämningar under regnperioder. Flyktingarna måste då omplaceras till andra läger i närheten.

I distriktet drev vi en vårdcentral med 118 sängplatser där vi tog emot både flyktingar och bofasta. Också vårdcentralen drabbades av översvämningar i augusti vilket gjorde att vi måste flytta och skära ner på delar av verksamheten. I Kule, Gambellaregionen, har vi stått för driften av ett sjukhus med 120 sängplatser i vilket vi har en isoleringsavdelning för patienter med hepatit E.

I flyktinglägren råder brist på rent vatten och sanitära möjligheter och vi satte därför upp en reningsanläggning som producerade drygt 56 miljoner liter rent vatten. I juli tog Oxfam över driften. Vi hade då också satt upp mer än 2 500 duschar och 1 200 latriner i lägren.

I juli startade vi i regionen en vaccinationskampanj mot kolera. 155 000 flyktingar och bofasta fick två vaccindoser. I november fick cirka 23 000 barn i åldrarna från sex veckor upp till fem år vaccin mot pneumokocker och vanliga barnsjukdomar.

Södra Etiopien

I Sidama i södra Etiopien, har vi i flera år haft ett program inriktat på mammor samt barn under fem år. Våra team har arbetat vid vårdcentraler och haft uppsökande aktiviteter på många orter. Vi har ordnat husrum för gravida kvinnor vilka befinner sig i riskzonen att drabbas av komplicerade förlossningar. Dessa kvinnor har också bott i avlägsna trakter. Vi har också remitterat kvinnor och barn till sjukhus ibland annat Addis Abeba. Dessa patienter har varit i behov av akut vård. I oktober lämnade vi över programmet till hälsovårdsmyndigheterna. Samtidigt startade vi ett nytt projekt tillsammans med den regionala hälsobyrån. Målet är att stärka beredskapen för akutinsatser och underlätta för vårdteam att möta behoven när det gäller allmän sjukvård i sex olika distrikt.

Somaliland

Konflikter mellan regering och beväpnade grupper försvårar tillgången till vård i Somaliland i östra Etiopien. Varje månad anländer hundratals flyktingar från Somalia. I ett par av flyktinglägren bor nu 77 000 människor. Vi har fortsatt vårt arbete med att ge basal hälso- och sjukvård i lägren. På sjukhuset i gränsstaden Dolo Ado har vi stöttat barnavdelningen, akutmottagningen och laboratoriet. Vi har också utfört akutkirurgi och mödravård. Mellan januari och mars vaccinerade vi drygt 12 000 barn mot mässling och gav också i samarbete med den regionala hälsobyrån, vaccin mot polio.  

I Ogadenprovinsen i östra Somaliland har vi team vid regionsjukhuset i Degehabur, vid flera vårdcentraler samt enklare vårdinrättningar i närområdet. På regionsjukhuset har vi framför allt inriktat oss på barn- och mödravård. Det har gällt vård av barn under fem år, behandling av tuberkulos, akut- och intensivvård. I september startade vi en liknande verksamhet vid ett annat sjukhus.

Vi har fortsatt att arbeta i distrikten Danod och Wardher i Ogaden. Vid en vårdcentral i Danod arbetade vi dygnet runt. Med mobila kliniker nådde vi ut till fyra byar i distriktet. Under året hade vi mer än 12 000 patientbesök. Vi hjälper också lokala vårdgivare genom att donera läkemedel, stötta och utbilda personal. Fokus ligger på mödravård och behandling av undernäring. Också i Wardher har vi mobila kliniker, donerar vi donerar läkemedel och stöttar lokal personal. Med hjälp av ambulansinsatser i 18 byar i båda distrikten har vi transporterat patienter med livshotande tillstånd till sjukhuset i Wardher. Vid detta sjukhus har vi haft personal vid barn- och mödravårdsenheterna samt den avdelning som behandlar barn med allvarlig undernäring. Vi har också hjälpt till att inrätta en operationssal för akut kirurgi och där verksamheten drivs av hälsovårdsmyndigheterna. I mars hade vi tillsammans med de lokala hälsomyndigheterna en vaccinationskampanj mot mässling. 4 300 barn fick vaccin. Också vaccinationer mot polio genomfördes. I september lämnade vi över en del av arbetet till landets hälsovårdsmyndigheter.

Kala azar och undernäring

I Amhararegionen i norra Etiopien har vi ett program mot parasitsjukdomen kala azar (visceral leishmaniasis). Utan behandling kan den leda till döden. I programmet ingår också behandling av patienter som dessutom smittats med hiv/aids eller tuberkulos. Under året undersöktes 1 200 personer för kala azar. Vi bistod också med akutinsatser, behandling av undernärda barn under fem år och med transport till sjukhus.

Avslutade projekt

I Raad, Gambellaregionen, stängde vi i januari ett projekt som gällt akutinsatser inlett i juli 2013. Skälet var att transitlägret för flyktingar från Sydsudan då stängdes. Även ett annat flyktingprojekt i västra Etiopien avslutades.

 Under 2014 hade vi:

 • 347 700 patientbesök
 • 6 800 vaccinationer
 • 2 800 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2014. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 okt 2015

Det här arbetar vi med i Etiopien

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

I Burundi har vi utfört fisteloperationer sedan 2010. Vi behandlar även malaria.

Burundi

Varför arbetar vi i Burundi?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
 • Väpnad konflikt
Läkare Utan Gränser arbetar med att ge både psykologstöd och medicinsk hjälp till människor på flykt som utsatts för sexuellt våld eller tortyr. Vi hade även en mödravårdsklinik men den stängdes under 2014.

Egypten

Varför arbetar vi i Egypten?

 • Bristfällig mödrasjukvård
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
I Etiopen arbetar vi bland annat med mödravård, behandling av sjukdomen kala azar och hjälp till flyktingar från Somalia och Sydsudan.

Etiopien

Varför arbetar vi i Etiopien?

 • Väpnad konflikt
 • Epidemier
Guniea hade aldrig tidigare drabbats av ebola när epidemin bröt ut 2014. Här informerar Michel Van Herp, epidemiolog, människorna i byn Gbando om vad ebola är och hur man skyddar sig.

Guinea

Varför arbetar vi i Guinea?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
I Kamerun ger vi bland annat sjukvård till flyktingar från Centralafrikanska republiken.

Kamerun

Varför arbetar vi i Kamerun?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Flyktingar
Vi har arbetat i Dadaab i mer än 20 år. Det här är mödravårdsavdelningen på vårt sjukhus i flyktinglägret Dagahaley.

Kenya

Varför arbetar vi i Kenya?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
 • Väpnad konflikt
I Kongo-Kinshasa ger vi både allmän- och specialistvård, öppenvård och vård på sjukhus. Våra projekt omfattar bland annat kirurgi, behandling av hiv, tuberkulos och undernäring, vård av barn och vaccinationskampanjer.

Kongo-Kinshasa

Varför arbetar vi i Kongo-Kinshasa?

 • Väpnad konflikt
 • Endemiska sjukdomsutbrott
I Lesotho arbetar vi med att förbättra tillgången till mödravård, familjeplanering samt behandling av hiv.

Lesotho

Varför arbetar vi i Lesotho?

 • Barn- och mödravård
Liberia var ett av de länder som drabbades värst i det största ebolautbrott som någonsin inträffat. Läkare Utan Gränser hade ebolacenter på olika platser i landet. När krisen lade sig prioriterade vi även andra behandlingsbara sjukdomar som malaria.

Liberia

Varför arbetar vi i Liberia?

 • Epidemier
I Libyen har vi arbetat med att ge medicinsk hjälp och psykologstöd. Vi delar ut medicin och material för att sjukvårdsinrättningar ska kunna ta hand om människor med krigsskador.

Libyen

Varför arbetar vi i Libyen?

 • Väpnad konflikt