Hoppa till huvudinnehåll

Läkare Utan Gränsers lönepolicy

Läkare Utan Gränser som förening tycker det är viktigt med en måttlig lönenivå och anställda kompenseras i enlighet med denna anda.

Läkare Utan Gränser lönepolicy grundas på vår löneprincip införd av styrelsen (styrelsemötet 12 december 2017). Vi strävar efter att erbjuda våra anställda en lönenivå dels i linje med ansvarsnivå i deras aktuella tjänst, dels så att lönerna är rättvisa i nivå med svensk levnadsstandard och i linje med övriga internationella Läkare Utan Gränser-sektioner. Vår löneprincip grundas på följande principer: 

Läkare Utan Gränser-andan

Läkare Utan Gränser som förening tycker det är viktigt med en måttlig lönenivå och förmåner (i enlighet med verksamhetens fältfokus). Anställda kompenserad i enlighet med denna anda. Baslönen på Läkare Utan Gränser är därför under medianen för löner i den ideella sektorn i Sverige. Samtidigt behåller vi rimliga löner beroende på nivå av ansvar i rollen. Detta reflekteras i skillnaden mellan lägsta och högsta lönen, där skillnaden aldrig överstiger 3 gånger den lägsta lönen.

Vi ser också till att ha tillräckligt många nivåer i löneskalan för att möjliggöra en löneutveckling för anställda som tar sig an större ansvar. Vi har en årlig lojalitetsökning på baslönen för alla medarbetare. 

Ansvarsfull arbetsgivare

Vi vill självklart kunna kombinera vår anda med att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Anställda behöver kompenseras på ett sätt som möjliggör att dom kan leva i det svenska samhället. Vår lönenivå behöver även bidra till att vi kan attrahera och behålla personal, så att vi kan möta organisationens utmaningar.

För att försäkra oss om detta gör vi en årlig justering av baslönen i linje med den ideella sektorn på svenska marknaden. Anställda belönas även med en löneökning för varje års arbete i samma position, för att försäkra sig om stabilitet i organisationen och för att kunna behålla kompetensen som byggts upp.

Rättvisa och samstämmighet

Läkare Utan Gränser strävar efter rättvisa och samstämmighet i lönebeslut. HAY metoden används för att utvärdera och bedöma positioner. Lönerna sätts baserat på funktionen och inte på individen.

Riktlinjerna som används för att bestämma lönenivåerna inom den svenska ideella sektorn görs enligt fastställd metod av Läkare Utan Gränser i Sverige. 

Transparens

Transparens betyder i detta sammanhang att chefer uppmuntras att förklara lönenivån och hur lönerna fastställs för de anställda. Lönepolicyn ger förutsägbarhet för de anställda när det gäller deras långsiktiga löneutveckling. Lönenivåerna är inte förhandlingsbara vilket bidrar till principen om ett transparent lönesystem. I linje med detta är Läkare Utan Gränsers positionsmatris tillgänglig för allas anställda. 

Chefslöner

Den högsta lönen på Läkare Utan Gränser är för positionen som Generalsekreterare. Baslönen för generalsekreteraren är 61 000 kr per månad. Vår nuvarande generalsekreterare, Oliver Schulz har en lön på 73 200 kr (mars 2023) inklusive tillägg för tid i organisationen och tid i tjänsten. Han får inga bonusar eller prestationsrelaterade förmåner. Denna summa exkluderar kollektivavtalade tjänstepensionen vilket är totalt (inklusive tillägg från Läkare Utan Gränser) 6 procent av bruttolönen upp till 46 438 kronor och 30 procent för resterane summa. 

Baslönen för de mest erfarna cheferna på Läkare Utan Gränser i Sverige är 50 000 kr och deras faktiska löner inkluderar tillägg för tid i organisationen och tid i tjänsten. Lönen för den seniora chefen med mest tid i sin nuvarande tjänst på Läkare Utan Gränser i Sverige är 60 000 kr per månad.

Lägsta och högsta löner

Läkare Utan Gränser i Sverige vill placera sina löner i enlighet med Läkare Utan Gränsers löneprincip som anges i lönepolicyn. Detta inkluderar att Läkare Utan Gränser i Sverige traditionellt har betalat den mest seniora anställda (vanligtvis generalsekreteraren) högst tre gånger så mycket betalt som den lägst betalda anställde på Läkare Utan Gränser i Sverige. Vår lägst betalda anställdes lön är 24 250 kr. Baslönen för vår lägsta lönenivå är fastställd att inte vara lägre än miniminivån för relevant kollektivavtal.

Utöver ett standardiserat tjänstepensionsavtal och ett friskvårdsbidrag (2 000 kr per år) ges inga förmåner i form av bonusar eller övertidsersättning. Vid jobbresor betalar Läkare Utan Gränser eventuella extra kostnader.

Som anställd tjänsteman på Läkare Utan Gränser Sverige omfattas du av kollektivavtalet avtalet mellan Fremia – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer – och Unionen/Akademikerförbundet.

Styrelsen godkänner lönen för generalsekreteraren 

Generalsekreterarens lön är fastställd i enlighet med lönepolicyn och är inte förhandlingsbar. Årliga justeringar implementeras i enlighet med den policyn. Generalsekreterarens lön granskas på årlig basis, likt övriga löner på Läkare Utan Gränser i Sverige. 

Utsänd personals löner

Läkare, sjuksköterskor, logistiker och andra som arbetar i våra medicinska humanitära projekt har en lön som varierar mellan 17965kr -39268kr/månad, vilket baseras på erfarenhet och ansvar i projektet. Ersättningen stiger sedan med ökande erfarenhet och ansvar. Ersättning för att betala kostnader så som mat och boende betalas också ut. Summan varierar beroende på var uppdraget är. Våra lokalt anställda får löner i enlighet med vad andra arbetsgivare i det landet betalar, så som ideella organisationer, privata företag och staten.