Hoppa till huvudinnehåll

Rapport ansvarsfullt beteende 2019

Som ett led i vår strävan att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp publicerar vi varje år statistik över antal anmälningar om olämpligt beteende.

Underrapportering är fortsatt ett problem när det gäller frågor som rör olämpligt beteende. Sedan 2017 har vi sett en ökning av antalet klagomål som rapporteras, vilket är ett uppmuntrande tecken på att våra rapporteringsmekanismer används i större utsträckning. Även om det totala antalet anmälningar har sjunkit något (med 10 procent) mellan 2018 och 2019 tror vi att detta främst beror på att ett stort antal historiska fall har rapporterats under 2018 - troligen ett resultat av de ökad kommunikation om dessa frågor, både internt och externt.

Vi måste fortsätta att arbeta för att förbättra rapporteringen, särskilt bland grupper som har tenderat att vara underrepresenterade när det gäller att lämna in klagomål - däribland lokalt anställd personal, patienter i våra projekt och deras anhöriga. Siffrorna för 2019 har visat på en ökning av antalet inkomna anmälningar från dessa grupper, vilket är uppmuntrande, även om vi inser att det fortfarande är en lång väg att gå.

Anmälda fall från projektverksamheten

Under 2019 hade vi nästan 65 000 enskilda medarbetare i hela organisationen, varav 90 procent arbetade med våra humanitära medicinska projekt. Vi tog emot sammanlagt 318 klagomålsärenden, vilket är en minskning från 356 under 2018. Denna siffra avser anmälningar och klagomål som gjorts i projektverksamheten men omfattar inte huvudkontoren.

Av dessa klagomål bekräftades efter utredning 156 som antingen övergrepp eller olämpligt beteende (134 under 2018). Detta inkluderar 106 fall som kvalificerades som övergrepp, jämfört med 78 bekräftade fall av övergrepp 2018 (detta omfattar många former av övergrepp: sexuellt utnyttjande, trakasserier och sexuell exploatering, maktmissbruk, psykiska trakasserier, diskriminering och fysiskt våld). Totalt 55 anställda avskedades för alla former av övergrepp under 2019 (52 avskedanden under 2018).

Av de 106 fallen av övergrepp var 63 sexuella trakasserier, övergrepp eller utnyttjande, vilket är en ökning från 59 fall 2018. Fyrtio anställda avskedades till följd av dessa händelser under 2019, en ökning från 36 under 2018.

Vi fann också 50 bekräftade fall av olämpligt beteende, vilket är en minskning från 56 fall 2018 (olämpligt beteende innefattar: felaktig hantering av människor, olämpliga relationer, olämpligt beteende som inte är förenligt med samhällsnormen eller som påverkar sammanhållningen i teamet samt användning av substanser).

Underrepresenterade grupper

Även om det totala antalet klagomål har minskat med 10 procent jämfört med 2018 är det uppmuntrande att se en ökning av antalet klagomål från grupper som har varit särskilt underrepresenterade.

Antalet klagomål från lokalt anställd personal ökade från 128 under 2018 till 144 under 2019. Detta är ett steg i rätt riktning, även om denna personalgrupp fortsätter att vara underrepresenterad och endast står för 45 procent av alla klagomål trots att de utgör mer än 90 procent av Läkare Utan Gränsers fältbaserade personal.

Antalet klagomål från våra patienter och deras anhöriga har också ökat, även om det måste noteras att detta skedde från en mycket låg nivå: från 13 under 2018 till 20 under 2019. Underrapportering från patienter och deras anhöriga är helt klart fortfarande ett område vi måste fortsätta att fokusera på, för att se till att rapporteringsmekanismerna är tillgängliga och begripliga. Under 2019 vidtogs ett antal åtgärder för att åtgärda detta, bland annat genom att utveckla utbildningsmoduler för personalen och workshops för att få input från patienter och anhöriga.

Orsakerna till underrapportering liknar dem som finns i samhället i stort, bland annat rädslan för att inte bli trodd, rådande stigmatisering och eventuella repressalier. Detta är desto mer akut i många krissituationer där Läkare Utan Gränser är verksamma, t.ex. i konfliktområden, där det ofta finns en allmän brist på skyddsmekanismer för offren, en hög nivå av generaliserat våld och straffrihet, och där befolkningen kan vara mycket beroende av externt bistånd.

Storleken, omsättningen och mångfalden hos vår personal kräver fortsatta insatser för att informera och skapa medvetenhet om organisationens policyer vad gäller trakasserier och övergrepp samt alla tillgängliga mekanismer för att rapportera eventuella övergrepp eller trakasserier.