Hoppa till huvudinnehåll

Rapport ansvarsfullt beteende 2020

Under 2020 hade vi omkring 63 000 medarbetare i hela Läkare Utan Gränser. Vi hade totalt 444 anmälningar om övergrepp och trakasserier, varav 389 anmälningar från våra projekt och 55 anmälningar från våra huvudkontor.

Under 2020 ökade det totala antalet mottagna anmälningar med 22 procent jämfört med året innan. Denna ökning är ett positivt tecken på att Läkare Utan Gränser är på rätt väg med att förstärka och sprida kunskap om tillgängliga rapporteringsmekanismer.

Pandemin har minskat möjligheterna att genomföra fysiska utbildningar med personalen, men desto mer insatser har lagts på digitala utbildningar för att motverka oönskat beteende. Det totala antalet personal som utbildats för att hantera beteendefrågor ökade under 2020 jämfört med föregående år.

Trots fler insatser är underrapportering ett fortsatt problem och särskilt oroande är det begränsade antalet anmälningar från patienter, vårdgivare och samhällsmedborgare. Underrapporteringen från den här gruppen är något att fortsätta fokusera på framöver, för att säkerställa att gruppen har tillgång till information och vet att de kan agera vid missförhållanden.

Anmälda fall från vår projektverksamhet

90 procent eller totalt 57 429 av 63 000 medarbetare i hela Läkare Utan Gränser arbetar i våra medicinska humanitära projekt runt om i världen.

  • Under 2020 kom sammanlagt 389 anmälningar in relaterade till denna personalgrupp, jämfört med 318 anmälningar år 2019.
  • Efter genomförd utredning av dessa anmälningar var det 150 fall som bekräftades som olämpligt beteende eller övergrepp, jämfört med 156 fall från föregående år (notera att 15 av dessa anmälningar fortfarande var under utredning när denna sammanställning gjordes).
  • Av anmälningarna klassades 82 som fall av övergrepp, jämfört med 106 bekräftade fall av övergrepp under 2019 (i begreppet ”övergrepp” ingår sexuella övergrepp, mobbning, trakasserier, exploatering, diskriminering och fysiskt våld).
  • Under 2020 avskedades totalt 37 anställda för olika former av bekräftade fall av övergrepp, jämfört med 55 under 2019).
  • Av de 82 fallen var 55 bekräftade fall av sexuella trakasserier, övergrepp eller exploatering, jämfört med 63 fall från 2019. 28 anställda avskedades till följd av detta under 2020.
  • Övriga bekräftade fall bestod av: 14 fall av psykologisk mobbning, åtta fall av maktmissbruk, tre fall av fysiskt våld och två fall av diskriminering.
  • Även 68 fall av olämpligt beteende bekräftades, jämfört med 50 fall under 2019 (olämpligt beteende innebär oacceptabelt ledarskap, olämpliga relationer, uppförande som strider mot normer i den miljö där medarbetaren verkar eller som påverkar teamet negativt. Det omfattar även bruk av illegala substanser som alkohol och droger.)

Underrepresenterade grupper

Vi har sett en viss ökning av anmälningar från underrepresenterade grupper, men det återstår fortfarande mycket arbete att göra med denna grupp:

Antal anmälda fall av lokalt anställd personal ökade igen från 144 fall under 2019 till 172 fall under 2020. Trots att en ökning kan ses om en liten framgång när det gäller att förbättra medvetenheten och förtroendet bland lokalanställd programpersonal att anmäla, står vi framför ett fortsatt viktigt arbete med tanke på att den lokalt anställda personalen står för 80 procent av hela Läkare Utan Gränsers personalstyrka.

Antalet anmälningar från patienter, vårdgivare, samhällsmedborgare och andra externa parter ökade från 20 anmälda fall under 2019 till 23 fall under 2020. Då Läkare Utan Gränser genomför miljontals medicinska konsultationer, samt övriga samhällskontakter som vi har varje år i alla projekt runt om i världen, är det mycket troligt det råder en underrapportering av fall. Befintliga anmälningsmekanismer måste fortsätta anpassas och förbättras för att bättre nå patienter och samhällen där vi bedriver projekt. Detta är särskilt viktigt med bakgrund av den stora utsattheten som många av de människor lever i som Läkare Utan Gränser möter.

Anmälda fall från våra kontor

2020 var första året då Läkare Utan Gränser sammanställde anmälda fall från organisationens alla huvudkontor (icke-operativa kontor) runt om i världen, och inte bara anmälda fall från de humanitära insatserna. Runt 10 procent (5 596 anställda) av Läkare Utan Gränsers totala personalstyrka är baserade vid dessa olika internationella kontor. Att vi tidigare inte har sammanställt de sifforna innebär att vi inte har haft en fullgod överblick samt att jämförande siffror från föregående år inte finns tillgängliga. Försök att standardisera rapporteringen har gjorts, men det är värt att notera att dessa uppgifter är baserade på ett stort antal olika juridiska och personalrelaterade processer vilket innebär att det är en utmaning att harmonisera dem.

Från de 37 huvudkontoren rapporterades 55 fall in under 2020. Fallen rapporterades antingen in via chefer eller kontorens rapporteringsmekanismer.

Efter genomförda utredningar bekräftades 38 fall som antingen övergrepp (20) eller olämpligt beteende (18). Det resulterade i att 20 personer antingen avskedades eller fick andra sanktioner som exempelvis formella varningar.

Allas ansvar

Att uppnå och upprätthålla en arbetsmiljö fri från övergrepp och trakasserier är en ständig strävan som vi alla är ansvariga för. Vi förbinder oss även att inte skada människor som vi är där för att hjälpa.

Som arbetsgivare fortsätter vi att satsa på utbildning inom området och framförallt att uppmana vår personal, våra patienter eller andra som kommer i med Läkare Utan Gränser att rapportera eventuellt olämpligt beteende så vi kan komma till bukt med problem och skapa en säker arbetsplats.