Hoppa till huvudinnehåll

Rapport ansvarsfullt beteende 2021

Som ett led i vår strävan att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp publicerar vi varje år statistik över antal anmälningar om olämpligt beteende.

Under 2021 hade vi nästan 63 000 medarbetare i hela organisationen. Vi tog emot totalt 539 anmälningar om övergrepp och trakasserier, varav 490 anmälningar från våra projekt och 49 anmälningar från våra internationella huvudkontor.

Det totala antalet mottagna klagomål ökade med 21 procent jämfört med 2020. Denna ökning är ett positivt tecken på att Läkare Utan Gränser är på rätt väg med att sprida kunskap och förtroende för tillgängliga rapporteringsmekanismer.

Trots fler insatser är underrapportering ett fortsatt problem och särskilt oroande är det begränsade antalet anmälningar från patienter, anhöriga och samhällsmedborgare. Underrapporteringen från den här gruppen är något att fortsätta fokusera på framöver, för att säkerställa att gruppen har tillgång till information och vet att de kan agera vid missförhållanden.

Anmälda fall från vår projektverksamhet

90 procent eller cirka 57 000 av 63 000 medarbetare i hela Läkare Utan Gränser arbetar i våra medicinska humanitära projekt runt om i världen.

  • Under 2021 kom sammanlagt 490 klagomål in relaterade till denna personalgrupp, jämfört med 389 år 2020.
  • Efter genomförd utredning av dessa anmälningar var det 158 fall som bekräftades som olämpligt beteende eller övergrepp, jämfört med 149 fall från föregående år.
  • Av anmälningarna klassades 102 som fall av övergrepp, jämfört med 82 bekräftade fall av övergrepp under 2020 (i begreppet ”övergrepp” ingår sexuella övergrepp, mobbning, trakasserier, exploatering, diskriminering och fysiskt våld).
  • Totalt 54 anställda avskedades för olika former av bekräftade fall av övergrepp 2021, jämfört med 40 under 2020. Andra åtgärder som togs, beroende på allvarlighetsgraden, var avstängning, degradering, skriftliga varningar och obligatorisk utbildning. 
  • Av de 102 bekräftade fallen var 67 sexuella trakasserier, övergrepp eller exploatering, jämfört med 55 fall från 2020. 33 anställda avskedades till följd av detta under 2020.
  • Övriga bekräftade fall bestod av: psykologisk mobbning (9), maktmissbruk (16), fysiskt våld (4) och diskriminering (6).
  • Även 56 fall av olämpligt beteende bekräftades, en minskning från 67 fall under 2020 (olämpligt beteende innebär oacceptabelt ledarskap, olämpliga relationer, uppförande som strider mot normer i den miljö där medarbetaren verkar eller som påverkar teamet negativt. Det omfattar även bruk av illegala substanser som alkohol och droger.)

Underrepresenterade grupper

Vi har sett en viss ökning av klagomål från underrepresenterade grupper, men det återstår fortfarande mycket arbete att göra. Till exempel ökade antal anmälningar från lokalt anställd personal igen från 172 fall under 2020 till 262 anmälningar under 2021, alltså hälften av alla anmälningar. Trots att en ökning kan ses om en framgång står vi framför ett fortsatt viktigt arbete med tanke på att den lokalt anställda personalen står för 90 procent av hela Läkare Utan Gränsers personalstyrka.

Antalet klagomål från patienter och anhöriga ökade från 20 anmälda fall under 2020 till 23 fall under 2021. Klagomål från andra externa parter – leverantörer, samhällsmedborgare, media, fd anställda, föreningsmedlemmar, andra organisationer – ökade med 150 procent från 27 till 67 anmälningar. Det är oroande att antalet klagomål från patienter och anhöriga fortfarande är så få. Detta säger oss att mer behöver göras för att nå ut till och förklara för patienter och människor i lokalsamhället deras rätt att hålla Läkare Utan Gränser ansvariga för kränkande och olämpligt beteende. 

En annan anmärkningsvärd punkt är att det, bland alla klagomål från både Läkare Utan Gränsers personal och personer utanför organisationen, har varit ett relativt lågt antal relaterade till diskriminering och rasism – trots pågående organisationsomfattande ansträngningar för att ta itu med dessa frågor. Totalt 32 klagomål relaterade till diskriminering mottogs 2021, en liten minskning jämfört med totalt 41 år 2020. Detta tyder på att fler insatser för mångfald och inkludering måste integreras i vanliga kanaler för att öka medvetenheten om beteendefrågor.

Anmälda fall från internationella kontor

2020 var första året då Läkare Utan Gränser sammanställde klagomål från organisationens internationella kontor, utöver klagomålen från projektverksamheten. Runt 11 procent av Läkare Utan Gränsers totala personalstyrka är baserade vid dessa olika kontor varav vissa är operativa huvudkontor och andra har en supportfunktion. Försök att standardisera rapporteringen har gjorts, men det är värt att notera att dessa uppgifter är baserade på ett stort antal olika nationella juridiska och personalrelaterade processer, vilket gör det svårt att harmonisera dem.

Från de 38 kontoren rapporterades 49 klagomål  in under 2021. Fallen rapporterades antingen in via chefer eller kontorens rapporteringsmekanismer.

Efter genomförda utredningar bekräftades 25 fall av antingen övergrepp (19) eller olämpligt beteende (11). Det resulterade i att 13 personer antingen avskedades eller fick andra sanktioner som exempelvis formella varningar. Under 2020 bekräftades 20 fall av övergrepp och 18 fall av olämpligt beteende. 

Allas ansvar

Att uppnå och upprätthålla en arbetsmiljö fri från övergrepp och trakasserier är en ständig strävan som vi alla är ansvariga för. Vi förbinder oss även att inte skada de människor som vi arbetar för att stödja när de befinner sig i en kris. 

Som arbetsgivare fortsätter vi att satsa på utbildning inom området och framför allt att uppmana vår personal, våra patienter eller andra som kommer i kontakt med Läkare Utan Gränser att rapportera eventuellt olämpligt beteende.