Hoppa till huvudinnehåll

Rapport ansvarsfullt beteende 2022

Som ett led i vår strävan att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp publicerar vi varje år statistik över antal anmälningar om olämpligt beteende.

Under 2022 hade vi nästan 68 000 medarbetare i hela Läkare Utan Gränser. Totalt tog vi emot 695 klagomål om övergrepp och olämpligt beteende under året, varav 606 klagomål rörde våra medicinska humanitära projekt och 89 klagomål rörde något av våra internationella huvudkontor. I den detaljerade redogörelsen nedan delas projekt och huvudkontor upp separat, eftersom de inte nödvändigtvis är jämförbara när det gäller rättsliga processer och rapporteringsprocesser.

Antalet klagomål som rör projekten ökade med 24 procent jämfört med 2021. Läkare Utan Gränser som organisation har fortfarande utmaningar med att säkerställa att övergrepp och olämpligt beteende rapporteras, särskilt av patienter, deras anhöriga och samhällsmedborgare. Icke desto mindre kan denna ökning ses som ett positivt tecken på att vi är på rätt väg med att sprida kunskap och skapa förtroende för tillgängliga rapporteringsmekanismer.

2022 började vi även inkludera klagomål om exploatering och överträdelser mot vår process för ärendehantering. Denna process infördes för att skydda den klagande och säkerställa att rapporteringsmekanismerna inte används på fel sätt. Vi har även samlat information om klagomål gällande olämplig kommunikation.

Klagomål rörande vår projektverksamhet

  • 90 procent eller nästan 62 000 av Läkare Utan Gränsers anställda arbetar i våra medicinska humanitära projekt runt om i världen. Under 2022 kom sammanlagt 606 klagomål in rörande denna personalgrupp, jämfört med 490 klagomål år 2021.

  • Efter genomförd utredning av dessa klagomål var det 204 fall som bekräftades som olämpligt beteende eller övergrepp, jämfört med 158 fall föregående år. Några fall är fortfarande under utredning.

  • Av anmälningarna klassades 121 som fall av övergrepp, jämfört med 102 bekräftade fall av övergrepp under 2021 (i begreppet ”övergrepp” ingår sexuella övergrepp, mobbning, trakasserier, maktmissbruk, exploatering, diskriminering, fysiskt våld och olämplig ärendehantering).

  • Totalt 52 anställda avskedades för olika former av bekräftade fall av övergrepp 2022, jämfört med 54 under 2021. Andra åtgärder som togs, beroende på allvarlighetsgraden, var avstängning, degradering, skriftliga varningar och obligatorisk utbildning. 

  • Av de 121 bekräftade fallen var 60 sexuella trakasserier, övergrepp eller exploatering, jämfört med 67 fall från 2021. 35 anställda avskedades till följd av dessa övergrepp under 2020.

  • Övriga bekräftade fall bestod av: 22 fall av psykologisk mobbning, 17 fall av maktmissbruk, 12 fall av fysiskt våld och tre fall av diskriminering.

  • Även 83 fall av olämpligt beteende bekräftades, en ökning från 56 fall under 2021 (olämpligt beteende innebär oacceptabelt ledarskap, olämpliga relationer, uppförande som strider mot normer i den miljö där medarbetaren verkar eller som påverkar teamet negativt. Det omfattar även bruk av illegala substanser som alkohol och droger.)

Underrepresenterade grupper

För första gången sedan vi började rapportera dessa siffror har antalet klagomål gjorda av lokalt anställd personal minskat. Mer behöver göras för att uppmuntra lokalt anställda i projekten att lämna in klagomål. Trots att de utgör 80 procent av vår personalstyrka globalt så är det bara en tredjedel av inkomna klagomål som kommer från denna grupp. 

Antalet klagomål från patienter och anhöriga ökade från 53 anmälda fall under 2021 till 67 under 2022. Det är en oroande låg siffra med tanke på att Läkare Utan Gränser har miljoner patienter världen över varje år. Det är en tydlig indikator på att vi inte har nått ända fram i våra ansträngningar för att informera patienter och deras anhörig om vår uppförandekod och rapporteringsmekanismer. Mer behöver göras för att patienter ska känna till sina rättigheter och kunna rapportera om de upplever olämpligt bemötande från vår personal. 

Klagomål från andra externa parter – leverantörer, samhällsmedborgare, media, fd anställda, föreningsmedlemmar, andra organisationer – ökade från 37 till 107 anmälningar 2022.

En annan anmärkningsvärd punkt är att det, bland alla klagomål från både Läkare Utan Gränsers personal och personer utanför organisationen, har varit ett relativt lågt antal relaterade till diskriminering och rasism – trots pågående organisationsomfattande ansträngningar för att ta itu med dessa frågor. Totalt 40 klagomål relaterade till diskriminering mottogs 2022, en liten ökning jämfört med året dessförinnan. Befintliga insatser för att lyfta fram mångfald och inkludering i beteendefrågor måste utökas, och människor måste bli uppmuntrade att säga ifrån.  

Anmälda fall från internationella kontor

Tio procent av Läkare Utan Gränsers totala personalstyrka är baserade på kontor runtom i världen, varav vissa är operativa huvudkontor och andra har en supportfunktion. Försök att standardisera rapporteringen har gjorts, men det är värt att notera att dessa uppgifter är baserade på ett stort antal olika nationella juridiska och personalrelaterade processer, vilket gör det svårt att harmonisera dem.

Från de 38 kontoren rapporterades 89 klagomål  in under 2022. 

Efter genomförda utredningar bekräftades 44 fall av antingen övergrepp (38) och/eller olämpligt beteende (30). Det resulterade i att 17 personer antingen avskedades eller fick andra sanktioner som exempelvis formella varningar. Under 2021 bekräftades 19 fall av övergrepp och 11 fall av olämpligt beteende. 

Allas ansvar

Att uppnå och upprätthålla en arbetsmiljö fri från övergrepp och trakasserier är en ständig strävan som vi alla är ansvariga för. Vi förbinder oss även att inte skada de människor som vi arbetar för att stödja när de befinner sig i en kris. 

Som arbetsgivare fortsätter vi att satsa på utbildning inom området och framför allt att uppmana vår personal, våra patienter eller andra som kommer i kontakt med Läkare Utan Gränser att rapportera eventuellt olämpligt beteende.