Hoppa till huvudinnehåll

Uppförandekod - ansvarsfullt beteende

Läkare Utan Gränser vill vara en ansvarsfull arbetsgivare och förening. En förutsättning för detta är att våra medarbetare och medlemmar uppvisar ett ansvarsfullt beteende.

Arbetstagare och arbetsgivare har en ömsesidig och kompletterande roll vad gäller att förebygga, upptäcka och åtgärda oacceptabelt beteende. Läkare Utan Gränsers medarbetare bör även informera patienter och andra som direkt berörs av nedanstående åtaganden.

Alla medarbetare inom Läkare Utan Gränser (inklusive personal på internationella uppdrag, volontärer och tillfällig arbetskraft) samt alla operativa partner (inklusive konsulter och gäster) förstår och respekterar nedanstående åtaganden, införlivar dem i sitt professionella och personliga beteende och håller sig till dem. Om så inte är fallet finns kanaler för rapportering på varje nivå inom organisationen och brist på efterlevnad kommer att få konsekvenser.

Nedanstående åtaganden är att betrakta som ett minimum. Mer specifika regler kan appliceras på medarbetare beroende på kontext och aktivitet.

Uppförandekod 

1. Läkare Utan Gränsers anställda och operativa partner ska agera respektfullt och inte diskriminera patienter, kollegor och medlemmar av lokalbefolkningen på grundval av etnicitet, åsikter, livsstil, kön, sexuell läggning, socio-ekonomisk bakgrund, ursprung, religion och trosåskådning eller andra identitetsmarkörer.

2. Läkare Utan Gränsers anställda och operativa partner ska inte begå övergrepp, varken fysiska (t ex fysiskt våld, sexuella övergrepp eller annan form av fysisk misshandel) eller psykiska (t ex mobbning, maktmissbruk, sexuella och andra slags trakasserier, diskriminering eller favorisering).

3. Läkare Utan Gränsers anställda och operativa partner ska under inga omständigheter acceptera beteenden som utnyttjar andras sårbarhet. Detta gäller i ordets bredaste bemärkelse (sexuellt, ekonomiskt, socialt etc) och inkluderar varor, förmåner eller tjänster i utbyte mot sexuella tjänster, däribland användandet av sexarbetare i samband med uppdrag.

4. Läkare Utan Gränsers anställda och operativa partner ska inte acceptera övergrepp, utnyttjande och våld mot barn eller inleda sexuella relationer med minderåriga.[1]

5. Läkare Utan Gränsers anställda och operativa partner ska inte utnyttja sin position för personlig vinning. Alla medarbetare ska använda Läkare Utan Gränsers resurser (inklusive lokaler, varor, pengar, rykte, framtoning etc) med respekt och omtanke och alltid sätta organisationens och våra patienters bästa i främsta rummet.

 

[1] Article 1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article 1: “For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”