Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet och trygghet

Säkerhet och trygghet | Att arbeta för Läkare Utan Gränser

Vår viktigaste uppgift är att ge medicinsk katastrofhjälp till människor i nöd. Detta arbete innebär olika risker, beroende på vilka förhållanden som råder där våra humanitära insatser görs.

Som utsänd personal med Läkare Utan Gränser kommer du ofta att vistas i osäkra miljöer, där incidenter ibland inträffar trots säkerhetsåtgärder.

Vi tar riskhantering på stort allvar och analyserar kontinuerligt säkerhetsnivån för att utforma regler. Vi använder rigorösa säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna. Fältarbetare och lokalt anställda måste följa dessa regler och rutiner under sina uppdrag. Den som inte gör det riskerar att bli avskedad.

Säkerhetsföreskrifterna tar hänsyn till vilken typ av risker som vår personal utsätts för i arbetet, och innehåller rutiner som ska följas när man ställs inför olika säkerhetshot. I slutänden är det medarbetarens beteende och inställning som är hans eller hennes bästa skydd.

LÅG RISK

Vid uppdrag och projekt med låg risk är bestämmelserna inte alltid så stränga. Det kanske inte råder utegångsförbud och du kan få lov att resa med kollektiva färdmedel och eventuellt även semestra i landet.

MEDELHÖG RISK

Vid många av våra uppdrag ligger risken på en medelhög nivå. Det råder ofta utegångsförbud vissa tider på dygnet. Personalen måste vanligtvis rapportera vart de reser och var de befinner sig. De har alltid ha med sig kommunikationsutrustning som radiomottagare eller mobiltelefoner.

I vissa fall kan det finnas restriktioner när det gäller kontakter med lokalt anställda och lokalbefolkning, klädval eller öppen alkoholkonsumtion eftersom det kan innebära säkerhetsrisker för dig och/eller Läkare Utan Gränser.

Om du arbetar i ett av våra projekt kommer du att uppfattas som representant för organisationen. Dina ord och handlingar kommer att påverka din egen och ditt teams säkerhet. Detta ansvar gäller såväl i arbetet som på fritiden.

HÖG RISK

Vid uppdrag där det råder hög risk kan din rörelsefrihet vara starkt begränsad. Du kan vara tvungen att följa mycket noggranna instruktioner och rutiner som införts av projektsamordnaren eller landsansvarig.

I vissa situationer kan du bli tvungen att tillfälligt avbryta din verksamhet och ta dig till ett säkrare ställe. I de flesta fall kan du senare återvända till ditt arbete när situationen har lugnat ned sig.

I extrema fall kan säkerhetssituationen göra att du inte kan lämna platsen där du befinner dig även om du helst av allt vill det. I sådana situationer kan det vara säkrare att stanna där du är och inte evakuera.

ANSVARSKEDJA

Projektsamordnaren har ansvaret för att teamets säkerhet på projektnivå. Den landsansvarige är ansvarig för säkerhetshanteringen för hela Läkare Utan Gränsers uppdrag i landet.

Teamets medlemmar måste respektera och följa dessa instruktioner.

Läkare och i vissa fall sjuksköterskor kan tillsammans med den medicinske samordnaren, som är stationerad i huvudstaden, ha ansvar för fältarbetarnas hälsa.

Varje enskild person är dock i sista hand ansvarig för sin egen säkerhet. Om du inte är nöjd med säkerhetssituationen kan du välja att lämna projektet (eller uppdraget) så snart projektsamordnaren eller den landsansvarige bedömer att det är säkert att göra det.

Läkare Utan Gränser strävar efter att du ska känna till vilka försiktighetsåtgärder som krävs innan du reser ut. Men det slutgiltiga ansvaret är ditt.

Vi överlåter inte hanteringen av vår säkerhet på andra organisationer.

OLIKA TYPER AV RISKER

När du arbetar i ett av våra projekt kan du ställas inför en rad olika risker såsom:

  • Miljöfaror som katastrofer, sjukdomar och hög stress är vanliga i våra projekt. Det finns många sätt att minska risken för sjukdomar som malaria, tuberkulos, hiv, hjärnhinneinflammation och hepatit. Man kan ta malariamedicin, låta vaccinera sig och använda kondom.
  • Trafikolyckor är den vanligaste orsaken till skador och dödsfall bland fältarbetare. Risken ökar på grund av att körvanor och trafikdisciplin kan vara annorlunda än i Sverige. Trafikförhållandena kan vara särskilt kaotiska och farliga i konfliktsituationer. Vanligtvis använder vi därför lokala chaufförer, men under vissa omständigheter kan fältarbetare köra själva.
  • Småbrottslighet finns överallt, särskilt på offentliga platser där många människor rör sig. Främmande miljöer kan vara förvirrande och detta kan utnyttjas av tjuvar. Utländsk personal löper också större risk för att utsättas för bedrägeri och rån, inklusive väpnade rån och bilkapningar.
  • Det finns en risk, om än väldigt liten, för att du blir utsatt för våld. Kvinnor löper också risk för att bli utsatt för sexuellt våld och måste därför vara särskilt försiktiga. I extrema fall kan väpnade grupper ägna sig åt plundring, kidnappning eller attacker riktade mot Läkare Utan Gränser och andra enskilda organisationer. Personalen kan hamna i korseld eller riskera att allvarligt skadas eller dö på grund av oexploderad ammunition, landminor, granatattacker och flygbombningar. Detta är ovanligt men en viss risk föreligger. Därför bör du ta det i beaktning innan du söker arbete som fältarbetare för oss.
  • Psykologisk stress i samband med osäkra kontexter.